Brulocafiches

Brulocalis publiceert een praktische handleiding in de vorm van fiches ter attentie van de Brusselse gemeentemandatarissen en -ambtenaren.

Elke fiche belicht een thema vanuit een praktische en schematische invalshoek. Samen vormen zij een leidraad bij uw dagelijks werk in het kader van uw bevoegdheden.

De Brulocafiches volgen de structuur en de aanpak van het "Praktisch handboek voor gemeentemandatarissen", maar hebben nog andere voordelen:
• Ze zijn ook gericht tot het gemeentepersoneel.
• Ze worden enkel in elektronische versie gepubliceerd.
• Ze zijn gratis raadpleegbaar en kunnen afgedrukt worden.

Deze publicatie is nog niet exhaustief, maar zal mettertijd aangevuld worden. De fiches zullen ook aangepast worden aan de evolutie van de wetgeving.Versie

Algemene begrippen

1. Openbaarheid van bestuur inzake milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw
21.11.2019
2. Commissie voor toegang tot bestuursdocumenten (CTB)
21.11.2019
3. Toegang tot bestuursdocumenten - openbaarheid van bestuur 21.11.2019

Werking van de organen

1. Rangorde van de mandatarissen 21.11.2019
2. Werking van de gemeenteraad: aanwezigheidsquorum
21.11.2019
3. De voorzitter van de gemeenteraad 21.11.2019
4. Werking van de gemeenteraad: beraadslaging en stemming 21.11.2019
5. Werking van de gemeenteraad: geheime stemming 21.11.2019

Gemeentebelastingen en -retributies

1. De gemeentelijke autonomie 24.10.2019
2. De fiscale autonomie van de gemeente 24.10.2019
3. Toezicht op het gemeentereglement 24.10.2019
4. Bekendmaking en inwerkingtreding van het belastingreglement 24.10.2019
5. Directe en indirecte belastingen 24.10.2019
6. Kohierbelastingen en contantbelastingen 24.10.2019
7. De aanvullende belastingen
24.10.2019
8. Het gemeentelijk belastingreglement 24.10.2019
9. Het kohier 24.10.2019
10. Het aanslagbiljet 24.10.2019
11. Ambtshalve vestiging van de belasting 24.10.2019
12. Bezwaar tegen het gemeentelijk belastingreglement 24.10.2019
13. De retributie – eigenschappen 24.10.2019
14. De retributie – invordering 24.10.2019

Bevoegheden van de burgemeester

1. De onderbreking van de drinkwatervoorziening
21.11.2019
2. Buiten particuliere eigendommen gevonden voorwerpen 21.11.2019

Besluiten van de burgemeester

1. Voorwaarden
24.10.2019
2. Algemene bestuurlijke politie
24.10.2019
3. Voorlopige sluiting van een inrichting of tijdelijke schorsing van een vergunning
24.10.2019
4. Verstoring van de openbare orde rond een inrichting veroorzaakt door gedrag in de inrichting
24.10.2019
5. Sluitingsbesluit in de strijd tegen mensenhandel of -smokkel
24.10.2019
6. Plaatsverbod
24.10.2019
7. Sluiting wegens handel in verdovende middelen
24.10.2019
8. Besluit inzake brandpreventie
24.10.2019
9. Besluit wegens misdrijf tegen het BWRO
24.10.2019
10. Besluit op basis van de Huisvestingscode
24.10.2019
11. Misdrijven inzake leefmilieu
24.10.2019
12. Nachtwinkels en private kantoren voor telecommunicatie
24.10.2019
13. Sluiting van tweetalige kinderopvang
24.10.2019

Levenskader

1. Misdrijven inzake leefmilieu
21.11.2019
2. Afvalstoffen 21.11.2019
3. Het besluit tot afbraak en de stedenbouw 21.11.20194
4. De rooiplannen 21.11.2019

Huisvesting

1. De opeising van verlaten gebouwen 21.11.2019


Contact

Boryana NIKOLOVA

Auteurs

Coördinatie: Philippe Delvaux

Redactie: De studiedienst
Verwante documenten
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links