Belastingen op gsm-antennes: jurisprudentie van de Raad van State en van het Hof van Cassatie


De Raad van State heeft gemeenten gesterkt die gsm-operatoren belasten, via twee arresten die de door de operatoren ingeroepen middelen verwerpen: de betwiste belastingreglementen zijn niet discriminerend en houden rekening met de draagkracht van de operatoren; het doel, nl. het verkrijgen van financiële middelen door het belastingreglement, is een relevant en aanvaardbaar motief. Het arrest merkt ook enerzijds op dat er geen enkel algemeen rechtsbeginsel bestaat dat de goederen van een privé-persoon die voor de openbare dienst bestemd zijn, vrijstelt van belastingen, en anderzijds dat de Europese rechtspraak oordeelt dat fiscale maatregelen niet vallen onder de verplichting tot opheffing van alle beperkingen die aan de operatoren van mobiele communicatiesystemen opgelegd worden.

Het Hof Van Cassatie heeft het redelijke en objectieve karakter van het verschil in behandeling tussen de infrastructuren voor mobilofonie en de andere vergelijkbare infrastructuren evenwel van tafel geveegd.

Op dit laatste punt is de rechtspraak van beide instanties dus (nog?) niet onverdeeld gunstig voor de gemeenten.

Zie ook op deze website
- Belastingen op gsm-infrastructuren: verslag van de auditeur van de Raad van State
- Heffingen op GSM-infrastructuur: arrest van het Europees Hof van Justitie van 8 september 2005

« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
01-05-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links