De jobtafel door het OCMW - methodologisch handboek

Sinds een tiental jaren zijn tal van OCMW’s bezig met de socio-professionele integratie (hierna: SPI) van hun cliënten. In dat kader zijn er inmiddels veel initiatieven, structuren en instrumenten in het leven geroepen.
Al deze initiatieven vragen vandaag de dag om gelijkgerichtheid en gemeenschappelijke referentiekaders. Om deze doelstelling te bereiken, stelt de Afdeling OCMW, samen met de steun van inventieve en innoverende OMCW's, aan de invoegambtenaren van de OCMW's "methodologische handboeken" ter beschikking die toegespitst zijn op hun behoeften, hun realiteit en hun werkkader.


Waarom een "Jobtafel"?

Sinds de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie, zijn de OCMW's versterkt en opnieuw voorzien van een actief dynamisme naar de gebruiker toe. Deze nieuwe kracht en elan betreffen deels de geïndividualiseerde projecten voor sociale integratie (ingevoerd in 1993) maar ook het beleid met betrekking tot socio-professionele integratie dat haar natuurlijke plaats en legitimatie vindt bij het OCMW en diens werking.

In deze gedachtegang dienen de OCMW's de gebruikers te helpen bij hun integratie op de arbeidsmarkt.

De activiteit « Jobtafel » heeft tot doel de gebruikers sleutels aan te reiken voor de toegang tot de arbeidswereld. Deze activiteit is een specifiek moment in de concretisering van de terugkeer naar zelfredzaamheid. Zij bestaat in het zoeken van een tewerkstelling, al dan niet voorafgegaan door een opleiding. Deze etappe is zeker niet de gemakkelijkste want het aantal mislukkingen kan hoog zijn. Het vinden van een interessante, drijvende of valoriserende tewerkstelling is geen eenvoudige zaak.

De invoegambtenaar zal zich moeten richten op de kennis, de vaardigheden en de verwachtingen van de gebruiker om hem te helpen, maar zal ook zo moeten handelen dat de gebruiker zich (opnieuw) inzet voor zijn integratie op de arbeidsmarkt.

In dat verband hebben sommige OCMW's plaatsen opgericht waar de gebruiker door toedoen van de invoegambtenaar sleutels worden aangereikt om de arbeidsmarkt te ontsluiten en waar hij een zo efficiënt mogelijke zoektocht naar tewerkstelling kan ondernemen.

Doelstelling van de « Ruimte voor Werk » is het de gebruikers mogelijk te maken zelf een passende tewerkstelling te vinden.

Het verschijnen van deze ruimtes heeft sommige verantwoordelijken van de integratiediensten van het OCMW er toe gebracht stil te staan en standpunt in te nemen bij een gemeenschappelijkewerkmethodologie. Dit document is er het resultaat van en is bedoeld als methodologisch handboek dat grondslag verschaft bij de tenuitvoerlegging van een Jobtafel, activiteit die georganiseerd wordt in de Ruimte voor Werk.


Hoe dit document gebruiken?

Dit document is opgesteld in vier delen.

Het eerste deel is gewijd aan de socio-professionele integratie als actiegebied van de Jobtafel.

Het tweede deel is gewijd aan de sleutelelementen van de Jobtafel. Men vindt er:

 • de nagestreefde doelstellingen
 • een woordje over individuele en groepsbegeleiding
 • de sleutels om een sociale interventie bij een groep te verwezenlijken
 • een beschrijving van de rol van de invoegambtenaar
 • de middelen die nodig zijn om een Jobtafel op te richten

Het derde deel is gewijd aan de praktische uitvoering van de Jobtafel en de etappes die daarvoor moeten worden gevolgd. Dit zijn de volgende zes etappes:
 • de samenstelling van een groep
 • het lanceren van de Jobtafel
 • de module « Aspecten van het Zoeken naar Werk »
 • de module « Gesprekken »
 • het besluit van de groepsinterventie
 • debriefing

En om te eindigen een woordje over de vrije toegang van de Ruimte voor Werk.

In het vierde gedeelte vindt men drie bijlagen waarvan sprake in de voorafgaande gedeelten:
 • technische fiche
 • de Oriëntatietabel
 • de gebruiksregels


« Terug

Auteur(s)

Vincent LIBERT, Elodie MICHEL
Laatste update
30-01-2006
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links