Milieuvergunningen: een nieuwe klasse is geboren

Wijzigingen van de procedure met betrekking tot asbestverwijdering


In de zomer van 2007 heeft het Brusselse parlement de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen gewijzigd om het administratieve beheer van dossiers met betrekking tot asbestverwijderingswerven te verbeteren. Deze wijzigingen gaan gepaard met de invoering van een nieuwe inrichtingsklasse en minder bevoegdheden voor de gemeenten.

Met deze hervorming wil men

  • enerzijds de gelijke behandeling van dossiers met betrekking tot asbestverwijderingswerven garanderen door ze toe te vertrouwen aan Leefmilieu Brussel - BIM
  • anderzijds zullen milieuvergunningen in de toekomst sneller worden uitgereikt door een verruiming van de definitie van tijdelijke werven die in aanmerking komen voor een versnelde procedure.
Momenteel moet er voor een kleine asbestverwijderingswerf (rubriek nr. 27-A) een aangifte van klasse III worden ingediend bij de gemeente. Voor een grote werf (rubriek nr. 27-B) is een vergunning van klasse I.B nodig, die wordt uitgereikt door het BIM. Verder zijn de gemeenten bevoegd om alle tijdelijke milieuvergunningen uit te reiken, ongeacht de omvang van de werf.

In feite worden de meeste dossiers met betrekking tot asbestverwijderingswerven echter door de gemeenten behandeld omdat de duur van grote werven vaak minder dan drie maanden bedraagt.

Wat verandert er nu precies?


Er werd een tweede aangifteklasse, nl. klasse I.C, ingesteld.

Het BIM is de bevoegde overheid voor voorafgaande aangiften van klasse I.C. Het besluit van 4 maart 1999 werd gewijzigd zodat kleine asbestverwijderingswerven onder de nieuwe klasse vallen.

Het BIM kan bijzondere exploitatievoorwaarden opleggen en de regering is bevoegd om de algemene exploitatievoorwaarden van inrichtingen van klasse I.C te bepalen.

In ieder geval moeten de aangiften met betrekking tot technische eenheden met een inrichting van klasse I.C bij het BIM worden ingediend. Het gaat om een uitzondering op de regel die bepaalt dat wanneer verschillende inrichtingen een technische en geografische exploitatie-eenheid vormen, één enkele aangifte moet worden ingediend volgens de regels die van toepassing zijn op de inrichting van de strengste klasse.

Wijzigingen met betrekking tot tijdelijke inrichtingen

De verdeling van de bevoegdheden werd gewijzigd: tijdelijke vergunningen met betrekking tot inrichtingen van klasse I.A en I.B worden door het BIM uitgereikt, terwijl tijdelijke vergunningen met betrekking tot inrichtingen van klasse II door de gemeenten worden uitgereikt.

Het begrip “tijdelijke inrichting” werd aangepast:
- voor de verwijdering van asbest is een tijdelijke vergunning vereist indien de duur van de werf minder dan drie jaar bedraagt;
- in alle andere gevallen enkel indien de duur van de inrichting minder dan drie maanden bedraagt;
- bouwwerven worden niet langer beschouwd als tijdelijke inrichtingen voor zover zij onder klasse III vallen.

En de gemeenten?


Het advies van de gemeente is steeds vereist indien de exploitatieduur van een tijdelijke inrichting meer dan drie maanden bedraagt. In dat geval wordt de behandelingstermijn niet langer verdubbeld.

De beslissingen van het BIM worden aan de betrokken gemeente meegedeeld.

Onder bepaalde voorwaarden kan een door de gemeente ingesteld beroep tegen een tijdelijke vergunning van het BIM een schorsende werking hebben.

Vanaf wanneer?


Deze wijzigingen en de lijst van inrichtingen van klasse I.C worden van kracht op 01.07.2008.

We kunnen het systeem samenvatten in enkele tabellen:

Vroeger:


Procedure Klasse Bevoegde overheid
milieuvergunning klasses I.A en I.B Leefmilieu Brussel - BIM
  klasse II College van burgemeester en schepenen
déclaration klasse III College van burgemeester en schepenen
tijdelijke vergunning  
(< 3 maanden)
(< 3 jaar indien bouwwerf)
klasse I.A en I.B en klasse II College van burgemeester en schepenen

Nu:


Procedure Klasse Bevoegde overheid
milieuvergunning klassee I.A en I.B Leefmilieu Brussel - BIM
  klasse II College van burgemeester en schepenen
aangifte klasse I.C Leefmilieu Brussel - BIM
  klasse III College van burgemeester en schepenen
tijdelijke vergunning  
(< 3 maanden)
(< 3 jaar indien asbestverwijdering)
klasses I.A en I.B Leefmilieu Brussel - BIM
  klasse II College van burgemeester en schepenen
Wettelijke bepalingen

Ordonnantie van 19.07.2007 tot wijziging van de ordonnantie van 05.06.1997 inzake milieuvergunningen en de ordonnantie van 25.03.1999 inzake het onderzoek, de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu, BS 24.08.2007 - Inforum 221859

Besluit van de Brusselse Regering van 10.04.2008 betreffende de voorwaarden die van toepassing zijn op de werven voor de verwijdering en de inkapseling van asbest, BS 18.06.2008 - Inforum 229442


« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
01-07-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links