De testoperatie “Louiza” (in de flessenhals van de Louizalaan): voor een beter beheer van het verkeer op dit Brusselse kruispunt


In het kader van de dialoog tussen het Parket, de gemeenten, het Gewest en de lokale politie (en meer bepaald de besprekingen i.v.m. parkeren) werd beslist een test te verrichten met betrekking tot de flessenhals van de Louizalaan.


Het gedeelte tussen het Louiza- en het Stefaniaplein kampt immers met diverse problemen:

  • vertraagd verkeer van de trams
  • dubbel parkeren
  • niet-naleving van de leveringszones
  • veiligheid van voetgangers en fietsers
Het imago van dat deel van de Louizalaan is achteruitgegaan.

Op verzoek van het kabinet van de staatssecretaris voor mobiliteit zorgde onze Vereniging voor de coördinatie van dit project en dienden we aanbevelingen te formuleren voor een eventuele wijziging van de wegmarkeringen en inrichtingen.

De conclusies bevatten de volgende bevindingen:
  1. We kunnen bevestigen dat overleg met alle actoren primordiaal is voor het welslagen van eendergelijke operatie. De duurzaamheid van de actie is enkel mogelijk indien een dergelijke overlegstructuur wordt behouden, om een regelmatige opvolging en permanente evaluatie van de realiteit op het terrein te verzekeren. Het welslagen van toekomstige operaties zal afhangen van de institutionalisering en veralgemening van het overleg in een ad hoc platform.
  2. De informatie- en sensibiliseringscampagne blijft onmisbaar, zelfs indien deze in het merendeel van de gevallen geen onmiddellijke resultaten op het terrein oplevert. Daarom is het belangrijk dat de operatie voortgezet wordt door het verspreiden van de informatie over de eerste resultaten en door een beroep te doen op de burgerzin van de mensen (zonder evenwel te verduidelijken dat de operatie afgelopen is!). In dezelfde gedachtegang zou het goed zijn om een kleine informatiebrief te sturen naar de leveranciers, om de sensibilisering verder te zetten en om mensen aan te moedigen ’s morgens te leveren. Onze waarnemingen brachten aan het licht dat taxi’s een potentieel probleem vormen en zij zouden aangemoedigd moeten worden om de snelheidsbeperkingen in de flessenhals in acht te nemen. Tot slot heeft deze studie aangetoond dat de parkeerschijf zeer weinig gebruikt wordt. Het zou dan ook nuttig zijn om een kleine informatiecampagne te lanceren over het gebruik ervan. Binnenkortverschijnt er een nieuwe folder van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Transport die verwijst naar de nieuwe wetgeving die in werking treedt op 31 maart 2003. Die zou als basis kunnen dienen voor de campagne.
  3. De repressiecampagne is een sleutelfactor. In dat opzicht is het belangrijk om een constante repressie te voorzien (die niet grootschalig hoeft te zijn) in de flessenhals, indien men het gedrag van de weggebruikers daadwerkelijk en duurzaam wil veranderen.
Vanuit een praktisch standpunt en om de nodige middelen te verkrijgen voor de voortzetting van de operatie, zou het interessant zijn om van nabij de ontwikkeling te volgen van het "mobiliteitscontract" (snel een specifiek mobiliteitscontract opstarten voor de Louiza flessenhals, omdat dit nog niet mogelijk is voor alle probleempunten samen). Als men vaststelt dat het verkeer en het parkeren zich verplaatst naar Sint-Gillis, zou ook daar in een specifiek mobiliteitscontract voorzien moeten worden. Parallel met de mobiliteitscontracten zou het interessant zijn om een complementair "ascontract" uit te werken. Tot slot zou de evolutie van de mobiliteitsconvenanten van nabij gevolgd moeten worden.
Al deze instrumenten zouden in een nabije toekomst alle actoren van de flessenhals (gemeenten, MIVB, politie) in staat moeten stellen om te beschikken over de nodige middelen voor de duurzaamheid van de testoperatie.


Het rapport van dit project bevat in grote lijnen de volgende elementen:

I. Inleiding

II. Enquête van de VSGB

    1.  Beheer van de "flessenhals": vele betrokkenen
    2. Technische kenmerken
    3. Resultaten van de enquête

III. Enquête « kent u de gewoonten van uw klanten? »

IV. Doelstellingen

V. Mogelijke oplossingen

    1. Op korte termijn, meer bepaald voor de test louizalaan
        A.Iinformatie en sensibilisering: ideeën
            a) Doelgroep
            b) Concept : « vlot verkeer in de flessenhals komt iedereen ten goede »
            c) Hulpmiddelen
            d) Middelen – financiering
        B. Inrichtingen
        C. Wegmarkeringen
        D. De repressie
        E. Samenwerkingsverbonden

    2. Op middellange en lange termijn
        A. Inrichtingen
        B. Wegmarkeringen

VI. Het verloop van de test

    1. De voorbereiding
        A. Het parkeren
        B. De aanpassingen

    2. De informatie- en sensibiliseringscampagne
        A. Doelstellingen
        B. Verspreidingskanalen

    3. De controle en repressie
        A. De controle
        B. De repressie

VII. evaluatie van de operatie

    1. Het parkeren
        A. Tijdens de informatie- en sensibiliseringsperiode
        B. Tijdens de controle- en repressieperiode
        C. Eén maand na de repressieperiode

    2. De aanpassingen

    3. De circulatie van de trams

    4. Het gebruik van openbare parkings

    5. De mening van de handelaars
        A. Inleiding
        B. Conclusie

VIII. Eindconclusie

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN, Jean-Michel RENIERS
Laatste update
28-02-2003
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links