Wet van 13.07.2005 betreffende de invoering van een jaarlijkse bijdrage ten laste van bepaalde instellingen: dan toch een wettelijke regeling voor de politieke mandatarissen

Voor de mandataris komt de verplicht zich persoonlijk aan te sluiten bij een sociale verzekeringskas te vervallen.


De programmawet van 27.12.2004 schrapte artikel 5bis van het Koninklijk Besluit nr. 38 van 27.07.1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen, waardoor plots de mandatarissen die zetelden in één of andere rechtspersoon omwille van hun gemeente verplicht werden zich aan te sluiten bij een sociale verzekeringskas.

Eindelijk werd deze bepaling met niet voorziene effecten aangepast, ook al kunnen we als Vereniging niet echt blij zijn met het resultaat.

De wet is een beetje slordig opgesteld, dat maakt hem moeilijk om te begrijpen. Wij lezen hem als volgt. Voortaan moeten de instellingen - en volgens art. 2 zijn dat private of openbare instellingen waarin minsten één persoon die een publiek mandaat uitoefent aanwezig is waarvoor een beloning toegekend of voorzien wordt – zich aansluiten bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen en een bijdrage betalen. En nu wordt het onoverzichtelijk.

Zoals wij de wet begrijpen moet er betaald worden, jaarlijks en voor een bedrag van 20% van het bedrag dat 200 euro overschrijdt van de beloningen die zij gedurende het aan het bijdragejaar voorafgaande jaar toegekend hebben aan elke persoon die een publiek mandaat uitoefent. Wij citeren de wet. Eerst dachten wij: wie moet betalen, sluit zich aan. Maar na een tweede, nauwkeurigere lezing menen wij te stellen dat iedereen (elke rechtspersoon) zich moet aansluiten, ook als het drempelbedrag niet wordt overschreden. Het lijkt ons ook dat het bedrag van 200 euro geldt per persoon per jaar.

En nu komt er weer een onduidelijkheid: geldt de drempel voor werkelijk uitbetaalde bedragen of voor de theoretisch verschuldigde bedragen? Artikel 2 heeft het namelijk over "een beloning toegekend of voorzien"…

Mag een mandataris afstand doen van zijn beloning (wij hadden liever gesproken over presentiegelden) ten voordele van de rechtspersoon of blijft de bijdrageverplichting? Artikel 4 verduidelijkt artikel 2 een beetje in die zin dat er daar slechts gesproken wordt over de "beloningen die zij toegekend hebben aan elke persoon".

Concreet menen wij: elke instelling is verplicht zich aan te sluiten. Wie zich niet aansluit, zal ambtshalve worden aangesloten. Niet elke instelling is verplicht te betalen. Er moet 20% worden betaald ten belopen van het bedrag dat 200 Euro overschrijdt van de beloningen die werden betaald aan elke persoon die een publiek mandaat uitoefent. Voor de mandataris komt de verplicht zich persoonlijk aan te sluiten te vervallen.

« Terug

Auteur(s)

Hildegard SCHMIDT
Laatste update
31-08-2005
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links