Energieprestatie van gebouwen (EPB)

Nieuwe regelgeving ivm leefmilieu vervangt Titel V van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening


Milieuvriendelijk bouwen is volop in opmars.

Sinds 2 juli 2008 moeten nieuwe en sommige gerenoveerde gebouwen beantwoorden aan strengere energieprestatiecriteria dan wat vastlag in Titel V van de GewSV betreffende de thermische isolatie van gebouwen.

De procedures voor de aanvraag van bouw- en milieuvergunningen werden eveneens aangepast.

De verbetering van de energieprestatie en het rationeel energiegebruik zijn nu uitdrukkelijk opgenomen in de doelstellingen van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (art. 2 BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (art. 2 OMV).

In 2009 zal er een certificatiesysteem worden uitgewerkt voor te koop of te huur aangeboden gebouwen.


Een vademecum EPB is beschikbaar op de website van Brussel Leefmilieu.


Zie ook op deze website


Energieprestatie van gebouwen - infosessie voor gemeentemandatarissenWettelijke basis

  • Richtlijn 2002/91/EG van het Europees Parlement en de Raad van 16.12.2002 betreffende de energieprestatie van gebouwen, PB, 04.01.2003, nr. L 01, p. 65 e.v.
  • Ordonnantie van 07.06.2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, BS 11.07.2007, p. 37.880 e.v. De Regering dient de datum van inwerkingtreding van de ordonnantie nog te bepalen (Inforum 220966)
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21.12.2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, BS 05.02.2008, p. 6.084 e.v. Dit besluit treedt in werking op 02.07.2008 (Inforum 225845)
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19.06.2008 betr. het energieprestatiecertificaat voor nieuwe gebouwen die bestemd zijn voor wooneenheden, kantoren en diensten, en onderwijs, BS 04.07.2008 (Inforum 229844)
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19.06.2008 tot vaststelling van de vorm en de inhoud van de kennisgeving van het begin van de werkzaamheden, de EPB-aangifte en de vereenvoudigde aangifte, BS 04.07.2008 (Inforum 229842)
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19.06.2008 tot vastlegging van de procedure voor het onderzoek van de aanvragen tot het bekomen van een afwijking en de criteria voor toekenning ervan zoals bedoeld in art. 7, par. 2, van de ordonnantie 07.06.2007 houdende de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen, BS 04.07.2008 (Inforum 229840)
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19.06.2008 tot vaststelling van inwerkingtreding van de ordonnantie 07.06.2007 betr. de energieprestaties en het binnenklimaat van gebouwen, BS 02.07.2008 (Inforum 229764)
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19.06.2008 tot vaststelling van de inhoud van het EPB-voorstel en van de technisch-economische haalbaarheidsstudie, BS 02.07.2008 (Inforum 229762)
  • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19.06.2008 betr. de erkenning van de EPB-adviseurs, BS 02.07.2008 (Inforum 229760)« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
08-07-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links