Elektronische arbeidsovereenkomst : nieuwe wet

Arbeidsovereenkomsten mogen voortaan elektronisch worden ondertekend. Dit lijkt een administratieve vereenvoudiging, maar er komen wel wat administratieve beslommeringen voor in de plaats. Bovendien laat de wet aan duidelijkheid te wensen over. Wij analyseren de ondertekening en archivering van dergelijke contracten.


Sinds 2007 is het mogelijk om een arbeidsovereenkomst elektronisch te ondertekenen.

Alleen maar de arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur
Het gaat evenwel enkel om arbeidsovereenkomsten van onbepaalde duur. De arbeidswet eist immers dat arbeidsovereenkomsten die niet van onbepaalde duur en voor voltijdse arbeid zijn, altijd schriftelijk en voor iedere werknemer afzonderlijk moeten worden vastgesteld, uiterlijk op het moment waarop de werknemer begint te werken.

De wet van 03.06.2007 doet hieraan geen afbreuk. Ze vormt bovendien een aanvulling op reeds geldende bepalingen over de bewijswaarde van onderhandse akten uit het Burgerlijk Wetboek.

Welke handtekening?
Volgens artikel 1322, tweede lid B.W. wordt “het geheel van elektronische gegevens dat aan een bepaalde persoon kan worden toegerekend en het behoud van de integriteit van de inhoud van akte aantoont”, gelijkgeschakeld met de handtekening die nodig is voor de bewijswaarde van de onderhandse akte.

Verplichte archivering
De elektronische arbeidsovereenkomst moet wel op bijzondere manier elektronisch worden gearchiveerd.

Het was de bedoeling van de wetgever om komaf te maken met de juridische onduidelijkheid die er heerste omtrent het al of niet mogelijk elektronisch aangaan van arbeidsovereenkomsten. De wet maakt daaraan misschien wel een einde maar doet wel nog wat andere vragen rijzen, zoals blijkt uit een recente parlementaire vraag.


Wettelijke basis

Wet van 03.06.2007 houdende diverse arbeidsbepalingen, BS 23.07.2007 (Inforum 221250)


« Terug

Auteur(s)

Hildegard SCHMIDT
Laatste update
29-05-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links