Transparantie van de bezoldiging van lokale Brusselse mandatarissen

De ordonnantie van 12.01.2006 bepaalt nieuwe regels met betrekking tot de transparantie van de bezoldigingen van openbare mandatarissen. Ze vullen die aan van de nieuwe gemeentewet, die beschikkingen bevat over de bezoldiging en het presentiegeld, en die van bijzondere wetten die de maximumbedragen van de bezoldigingen van parlementsleden vaststellen.


Transparantie van de bezoldiging

De ordonnantie van 12 januari 2006 en de bijbehorende omzendbrief van 23 maart 2006 bepalen de regels met betrekking tot de transparantie van de bezoldigingen en voordelen van de Brusselse openbare mandatarissen, met name door een maximumbedrag vast te stellen.

Voor wie?

Deze regelgeving is van toepassing:

  1. op de lokale mandatarissen
  2. op de mandatarissen die niet op lokaal niveau verkozen zijn maar zitting hebben in gewestelijke semi-overheidsinstellingen, intercommunales, gemeentelijke vzw's, …
Maximumbedragen

De gemeenteraden, politieraden en beheerorganen van de openbare instellingen moeten het bedrag bepalen van de bezoldigingen, voordelen van alle aard en representatiekosten voor de openbare mandatarissen, alsook hun werkinstrumenten. Bepaalde voordelen zijn uitdrukkelijk verboden.

De regering moet nog de maximumbedragen vastleggen voor de bezoldigingen, voordelen in natura en representatiekosten.

Er zijn 3 maximumbedragen:
  1. totaal begrotingskrediet voor de bezoldigingen van de instelling
  2. verdeling van het totale begrotingskrediet
  3. de maximumbedragen voor de openbare mandatarissen
Momenteel moeten de instellingen zonder absoluut maximum werken.

Bovendien is er reeds een ander plafond, dat van toepassing is op de mandataris zelf, in de ordonnantie vastgelegd: het bedrag van de som van alle bezoldigingen en voordelen van alle aard die verkregen worden door de uitoefening van alle openbare mandaten, functies, afgeleide mandaten of opdrachten van politieke aard, mag namelijk niet hoger zijn dan 150 % van het bedrag van de parlementaire vergoeding van de leden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Probleem bij cumuleren

Die maximumbedragen brengen enkele problemen teweeg: bij het cumuleren van bepaalde mandaten zijn ze automatisch overschreden, wij zien niet hoe en aan wie de terugbetaling zal gebeuren en de raming van de waarde van de voordelen van alle aard creëert ook nog moeilijkheden.

« Terug

Auteur(s)

Hildegard SCHMIDT
Laatste update
06-06-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links