Gezondheidszorg: nuttige links

In het kader van de vorming over de geneeskundige verzorging en de OCMW's die in september 2008 georganiseerd werd, heeft de Afdeling OCMW enkele nuttige internetreferenties verzameld.


algemene websites | wetgeving | documenten van de POD MI | technische fiches op ocmw-info | ziekenfondsen | raadpleging via KSZ | multifunctioneel attest | afgeleide rechten | zelfstandigen | SIS-kaart en SAM-kaart | derde betaler | vreemdelingen | geneesmiddelen

Zie ook op deze website

De documenten van de vorming "Gezondheidszrog en OCMW - regelgeving, verplichtingen van de OCMW's, rechten van de gebruikers en ter beschikking gestelde gegevens"

 

Algemene websites


RIZIV – Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
www.riziv.fgov.be

HZIV – Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering
www.caami-hziv.fgov.be

RSVZ– Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
www.rsvz.be

Nationale Hulpkas voor de Sociale Verzekeringen van de Zelfstandigen
www.rsvz.be/nl/helpagency

FOD Sociale Zekerheid
www.socialsecurity.fgov.be

FOD Maatschappelijke Integratie
www.mi-is.be

OCMW-INFO-CPAS
Website samengesteld door de Afdeling OCMW van de VSGB met betrouwbare, vlot leesbare en actuele informatie over de dienstverlening van de Brusselse OCMW's
www.ocmw-info-cpas.be

Medimmigrant
www.medimmigrant.be


Wetgeving betreffende de gezondheidszorg op de website van het RIZIV


Gecoördineerde wet van 14.07.1994 betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
De basiswet die de verplichte verzekering voor de geneeskundige verzorging en uitkeringen organiseert en regelt.
In het bijzonder :
Titel III – Hoofdstuk II : Toepassingssfeer
Titel III – Hoofdstuk III : Geneeskundige verstrekkingen
Titel III – Hoofdstuk IIIbis : Maximumfactuur
Titel VI : Voorwaarden tot toekenning van de prestaties
Verordening geneeskundige verzorging van 28.07.2003
Deze verordening legt bepaalde voorwaarden vast ivm het recht op verstrekkingen en ook de voorwaarden voor de terugbetaling van deze verstrekkingen.

Koninklijk besluit van 03.07.1996 betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
Het belangrijkste uitvoeringsbesluit van de gecoördineerde wet van 14.07.1994 die de verplichte verzekering gezondheidszorg en uitkeringen organiseert en regelt.
In het bijzonder :
Titel II – Hoofdstuk II : Toepassingssfeer
Titel II – Hoofdstuk III : Voorwaarden tot toekenning van de prestaties
Titel IV – Hoofdstuk II : Voorwaarden tot toekenning van de prestaties
Koninklijk besluit van 21.12.2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


Documenten op de website van de POD MI


Dringende medische hulpverlening - De medische bewijsstukken in het kader van de wet van 02.04.1965 en het ministerieel besluit van 30.01.1995 (pdf)

Woordenlijst en tabel met de maatschappelijke hulp in het kader van de wet van 02.04.1965 (pdf)

Lijst buitenlandse verbindingsorganen (doc)


Technische fiches op de website OCMW-INFO-CPAS


Voorschotten op sociale uitkeringen

Dringende medische hulpverlening

Aansluiting bij een ziekenfonds


Lijst van de ziekenfondsen


www.inami.fgov.be/secure/nl/insurers/contacts/index.htm


Raadpleging van de gegevens van de sector gezondheidszorg via het netwerk van de sociale zekerheid (update op basis van gebruikershandboek eind 9/2008)


Raadpleging van het bestand van de verzekerbaarheid van de ziekenfondsen (L891)


Inleiding tot de raadpleging van het bestand

Beschrijving van de stroom van raadpleging van het bestand ivm verzekerbaarheid met voorbeelden (pdf)

Lijst van de return-codes: zelfde document als het vorige

Verificatie van het statuut BIM/OMNIO


Inleiding tot de raadpleging van het statuut

Beschrijving van de stroom van raadpleging van het statuut met voorbeelden (pdf)

Lijst van de return-codes: zelfde document als het vorige

Communicatie van de OCMW's met de ziekenfondsen via het netwerk van de sociale zekerheid – het multifunctioneel attest


Omzendbrief van 01.04.2008: Netwerk van de KSZ - A036 - De verplichting om het elektronisch multifunctioneel attest te gebruiken en het automatisch beheer ervan vanaf 01.04.2008 - Ref. LL/OMZ/18.01 (doc)
Omzendbrief betreffende de verplichting voor de OCMW's om het multifunctioneel attest automatisch elektronisch te verzenden binnen de 7 kalenderdagen na de beslissing.
Inforum 227409

Omzendbrief van 12.03.2007 : Netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - A036 - Multifunctioneel attest te versturen aan de instellingen van verzekering tegen ziekte en invaliditeit. Ref. MGS (pdf)
De regels, verplichtingen en modaliteiten van verzending van de multifunctionele attesten door de OCMW's.
Inforum 219724

Omzendbrief van 09.02.2000 : Netwerk van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Secundair netwerk van de OCMW's - Multifunctioneel attest te versturen aan de instellingen van verzekering tegen ziekte en invaliditeit - Ref. TC/1/RBCSS/7
Algemene inleiding op het multifunctioneel attest en beschrijving van de modaliteiten van de verzending, de structuur van het attest en het parcours dat het aflegt.
Inforum 162354
Beschrijving van het multifunctioneel attest - 2002 (pdf)

Voorbeelden van attesten - 1999 (pdf)

Lijst van de return-codes - 27.08.1999 (pdf)


De afgeleide rechten : toelichting  - zie website RIZIV


Art. 37 van de wet van 14.07.1994 betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen
De basiswet die de verplichte verzekering voor de geneeskundige verzorging en uitkeringen organiseert en regelt.

Koninklijk besluit van 01.04.2007 tot vaststelling van de voorwaarden voor de toekenning van de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in art. 37, par. 1 en 19, van de wet betr. de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994, en tot invoering van het OMNIO-statuut
Inforum 218081

De zelfstandigen – de verzekeringen : zie website RSVZ en RIZIV


Het sociaal statuut van de zelfstandigen - 8/2006 (pdf)
Uw rechten en plichten als zelfstandige

Opname van de kleine risico's in de verplichte verzekering voor zelfstandigen

Verplichte bijdrage voor het sociaal statuut van zelfstandige


SIS-kaart en SAM-kaart : informatie en documentatie

www.inami.fgov.be/care/nl/infos/sis-sam/index.htm


De derdebetalersregeling


Koninklijk besluit van 10.10.1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14.07.1994
Zoeken op www.ejustice.just.fgov.be/cgi_wet/wet.pl

Bondige studie van het onderwerp en financiële toegankelijkheid van de gezondheidszorg (pdf)
Duidelijk overzicht van de regelgeving. Het OCMW komt enkel tussen voor het remgeld.

Studie - De rol van de Brusselse OCMW's in de gezondheidszorg van hun cliënteel : Een bevraging naar de diverse tegemoetkomingen in de medische kosten met in het bijzonder de toepassing van de medische/farmaceutische kaart (BWR Brusselse Welzijns- en Gezondheidsraad met de medewerking van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad, Brussel, 6-2001) (pdf)

De vreemdelingen en de geneeskundige verzorging


Omzendbrief V.I. nr. 2004/438 van 27 november 2007 3991/195 - Bewijsmodaliteiten voor de inschrijving in de hoedanigheid van ingeschrevene in het Rijksregister, bedoeld bij artikel 32, eerste lid, 15° van de gecoördineerde wet van 14.07.1994 op de website van het RIZIV

Documenten op de website van Medimmigrant

Overzichtstabel van de verschillende verblijfsstatuten, met gedetailleerdere informatie over het recht op aansluiting bij een ziekenfonds, sociale bijstand en de betaling van medische kosten - 12-2007 (pdf)

Informatie over inhoud, voorwaarden en procedure voor de medische kosten die van toepassing is op de opvangstructuur, het OCMW, het ziekenfonds of de betrokkene zelf (via zijn borg en/of privé-verzekering) - 12-2007 (pdf)

Welke regelgeving is van toepassing voor de betaling van de gezondheidszorg voor EU-onderdanen? Het ziekenfonds in hun land van oorsprong, het Belgische ziekenfonds, een tussenkomst van het OCMW, ...?
Handleiding "Dringende Medische Hulp" voor mensen zonder wettig verblijf (pdf)

Geneesmiddelen die ten laste genomen worden : Ambulante praktijk  - zie website van de Conferentie van de 19 OCMW’s van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


www.conferencedes19cpas.irisnet.be/medicament.php

« Terug

Auteur(s)

Christian LEJOUR
Laatste update
23-09-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links