Instrumenten voor de bestraffing van milieuovertredingen waarover de gemeenten en de lokale politie beschikken


Er zijn heel wat instrumenten voorhanden voor de bestraffing van milieuovertredingen. Maar ieder instrument heeft een specifieke werkwijze en doel.

Aansluitend bij de informatievergadering terzake, die plaatsvond op 25 oktober 2004, heeft onze informatiedienst een fiche opgesteld met voor elk van de 6 instrumenten:

  • de wettelijke basis
  • de aard
  • het doel
  • de overheid die bevoegd is voor de goedkeuring van de maatregel en de eigenlijke bestraffing
  • de mogelijke sanctie

1. Ordonnantie van 25.03.1999 betreffende de opsporing, de vaststelling, de vervolging en de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu

2. Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening (WBRO)

Cf. art. 300 e.v. (Titel X – Misdrijven en strafbepalingen)
Aard tekst met wetgevende waarde
Doel het levenskader beschermen
Overheid bevoegd voor goedkeuring en wijziging Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
"Personen" bevoegd voor bestraffing OGP + ambtenaren en personeelsleden belast met de administratie en met de politie van het wegverkeer + ambtenaren en technisch beambten van de gemeenten en van het Gewest aangesteld door de Regering
Mogelijke sancties strafrechtelijke boetes, gevangenisstraf en herstel in goede staat of uitvoering van werken of inrichtingswerken of betaling van een som gelijk aan de meerwaarde van het goed ingevolge de overtreding

3. Politiereglementen

Wettelijke basis art. 119, 119bis en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
Aard reglementaire handelingen
Doel de openbare netheid, salubriteit, veiligheid en rust beschermen
Overheid bevoegd voor goedkeuring de gemeenteraad
"Personen" bevoegd voor bestraffing ambtenaren en hulpagenten van politie (+ gemeentelijke of externe beambten door de gemeente gemachtigd, wanneer de wet van 17 juni 2004 tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet in werking zal getreden zijn)
Mogelijke sancties strafrechtelijke boetes, gevangenisstraf, bijzondere inbeslagneming of werkstraf of boete en andere administratieve sancties

4. Besluiten van de burgemeester

Wettelijke basis art. 133 en 135 van de Nieuwe Gemeentewet
Aard individuele handelingen
Doel de openbare netheid, salubriteit, veiligheid en rust beschermen
Overheid bevoegd voor goedkeuring de burgemeester
"Personen" bevoegd voor bestraffing ambtenaren en hulpagenten van politie
Mogelijke "sancties" maatregelen die ambtshalve door de gemeente uitgevoerd worden, op kosten van de overtreder

5. Belastingreglementen

 
Wettelijke basis art. 170 van de Grondwet en de wet van 24 december 1996 betreffende de vestiging en de invordering van de provincie- en gemeentebelastingen
Aard reglementaire handelingen
Doel de burgers doen deelnemen aan de financiering van de opdrachten van de gemeente
Overheid bevoegd voor goedkeuring de gemeenteraad
"Personen" bevoegd voor bestraffing gerechtsdeurwaarders
Mogelijke "sanctie" dadelijke uitwinning van openbaar gezag

6. Action en cessation en matière de protection de l’environnement

Wettelijke basis de wet van 12 januari 1993 betreffende een vorderingsrecht inzake bescherming van het leefmilieu
Aard gerechtelijke vordering
Doel handelingen doen eindigen die een schending vormen van één of meer beschikkingen van de wetten, decreten, ordonnanties, reglementen of besluiten betreffende de bescherming van het leefmilieu of maatregelen doen opleggen die er de uitvoering van voorkomen
Bevoegde jurisdictie voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg
"Overheden" bevoegd voor invoering college van burgemeester en schepenen, parket en bepaalde verenigingen ter bescherming van het leefmilieu


« Terug

Auteur(s)

Françoise LAMBOTTE
Laatste update
30-11-2004
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links