Gewestelijk memorandum 2009

De eisen van de Brusselse gemeenten ten aanzien van de politieke partijen en de volgende Brusselse regering.


De Raad van Bestuur van de VSGB heeft op zijn vergadering, onder het voorzitterschap van Marc Cools, een memorandum goedgekeurd in het vooruitzicht van de gewestverkiezingen van 2009.

Dit memorandum bekrachtigt de rol en het nut van de gemeenten en vraagt de toepassing van het subsidiariteitsbeginsel voor de verdeling van de bevoegdheden onder de verschillende machtsniveaus. Dit beginsel vertrouwt iedere taak toe aan het machtsniveau dat het dichtst bij de burger staat, zolang niet vaststaat dat een hoger machtsniveau dat beter zou doen.

In het kader van de institutionele hervormingen pleit de Vereniging voor een billijke verdeling van de belastingen tussen de werk- en de woonplaats ten gunste van de Brusselse gemeenten en het Gewest.

Ze vraagt de gemeenten te machtigen met het oog op de terbeschikkingstelling van het openbaar domein voor telecommunicatie-operatoren.

De Vereniging pleit ook voor de toepassing van een vast systeem van voorschotten voor de storting aan de gemeenten van aanvullende personenbelastingen dat het feit zou compenseren dat de voorheffing die de federale overheid ontvangt, binnen de 6 à 18 maanden teruggestort wordt aan de gemeenten.

De Vereniging stelt voor met de steun van het Gewest een centrale op te richten voor de aankoop van energie, waardoor gemeenten en OCMW's - in voorkomend geval met de diensten van het Gewest - samen offerteaanvragen en energiebestellingen kunnen doen.

De Vereniging stelt vast dat de nieuwe bus- en tramplannen de reistijd voor een deel van de Brusselse bevolking verlengen en vraagt alle nodige maatregelen te nemen om het aanbod en de frequentie van het openbaar vervoer te verbeteren.

Andere voorstellen hebben ondermeer betrekking op de verbetering van de efficiëntie van de sancties voor stedenbouwkundige overtredingen, een betere aanpak van de verkeersproblemen en het parkeren van vrachtwagens, de uitbreiding van de promotie van Brussel via sportieve of culturele evenementen naar alle gemeenten van het Gewest, de opstelling van een gewestelijke Agenda 21 ter aanvulling van de lokale Agenda's 21, de uitwerking van een gewestelijk programma voor gemeentelijke internationale samenwerking, duidelijke regels voor het in aanmerking nemen van de uitgaven inzake preventie, …


Marc COOLS
Voorzitter van de Vereniging van de Stad en
de Gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (VSGB)

« Terug

Auteur(s)

Marc COOLS
Laatste update
25-11-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links