Handelingen en werken van geringe omvang - besluit herzien en verbeterd

Het nieuwe Brusselse besluit betreffende handelingen en werken van geringe omvang is op 12 december 2008 in werking getreden. Het bepaalt welke werken vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen of van de medewerking van een architect. Naast een zekere administratieve vereenvoudiging wil de Regering investeringen aanmoedigen met het oog op de bescherming van het leefmilieu en energiebesparing.


Duidelijkere tekst


Het nieuwe besluit neemt de voornaamste beschikkingen uit de vorige tekst over, maar men heeft ook getracht de structuur duidelijker en coherenter te maken, door de bepalingen logischer te ordenen. Het bevat meer definities (vloeroppervlakte, huisvesting, handel, …) en verwijst het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en niet langer naar de verschillende wettelijke bepalingen die het coördineert.

Bovendien heeft de Regering verscheidene aanbevelingen inzake wetgevingstechniek toegepast waar de afdeling wetgeving van de Raad van State al vaak op gewezen heeft. Ieder hoofdstuk wordt bij voorbeeld ingeleid door een artikel waarin het toepassingsgebied omschreven wordt, om te vermijden dat de titel van het hoofdstuk een normatieve inhoud krijgt.

De nieuwe tekst is dus vlotter leesbaar, ook al zal het gemeentepersoneel dat de structuur van het besluit van 12.06.2003 gewoon is, heel wat nieuwe automatismen moeten aankweken om deze tekst voortaan toe te passen.


Administratieve vereenvoudiging


Het nieuwe besluit doet meer dan het afstoffen van de oude regels. De lijst van de werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, wordt uitgebreid om beter rekening te houden met kleinschalige werken waarvoor geen vergunning nodig is, zoals glascontainers, de inrichting van bushaltes of de wijziging van de bekleding of de kleur van gevels die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte (voor deze laatste categorie zijn de wijzigingen die niet vrijgesteld zijn van vergunning, wel vrijgesteld van het advies van de gemachtigde ambtenaar of de gemeente).

Wellicht met het oog op verduidelijking wordt de niet-exhaustieve opsomming van het gebruikelijk technisch of decoratief materieel die tegen een gevel geplaatst kunnen worden, geïllustreerd met bijkomende voorbeelden: asbakken, naamplaten voor vrije beroepen of gedenkplaten.

De handelingen en werken zoals de inrichting van wegen, terrassen en omheiningen in achteruitbouwstroken of koeren en tuinen zijn vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning voor zover ze het reliëf van de bodem niet met meer dan 50 cm wijzigen.

Het besluit verbetert ook enkele onsamenhangendheden. Zo hoeft men voor de vervanging van glaswerk geen vergunning meer aan te vragen, terwijl de vervanging van vensterramen of het uitstalraam van een winkel vroeger onder de rubriek "ramen" viel (maar steeds op voorwaarde dat de oorspronkelijke vorm van de vensters, de delen die geopend kunnen worden en de vaste, en het architecturale aanzicht van het gebouw niet gewijzigd worden). Hetzelfde geldt voor de verwijdering van schotelantennes of daarmee gelijkgestelde antennes en niet meer enkel voor de plaatsing (wel op bepaalde voorwaarden).

Onder bepaalde voorwaarden hoeft men ook geen advies van de gemachtigde ambtenaar of van de gemeente voor handelingen en werken in het kader van de bouw, verbouwing of wijziging van de buitenkant van het gebouw, noch voor de binneninrichting voor zover indien er sprake is van een vergroting van de vloeroppervlakte deze kleiner is dan 200 m².


Duurzame ontwikkeling


De vereenvoudiging van de procedures heeft ook betrekking op handelingen en werken met het oog op duurzame ontwikkeling. De wijziging die het meest in het oog springt, betreft de plaatsing van zonnepanelen: die zijn vrijgesteld van vergunning, ook al bedraagt de totale oppervlakte meer dan 20 % van het dakvlak.

Het besluit stelt tevens bepaalde handelingen en werken in het kader van de wetgeving betreffende het beheer en de sanering van vervuilde bodems vrij van stedenbouwkundige vergunning.


De allerlaatste versie?


Administratieve vereenvoudiging of niet, het nieuwe besluit bevat toch enkele foutjes. Verschillende bepalingen verwijzen immers naar foute artikelnummers, nl. die van het oude besluit. Mogen we ons dan nog verwachten aan een volgend besluit dat de foutjes in het besluit van 13.11.2008 rechtzet?


Wettelijk kader


Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen of van de medewerking van een architect, BS 02.12.2008, Inforum 233387

Inwerkingtreding op 12 december 2008
Heft het gelijknamige besluit van 12 juni 2003 op


De voornaamste nieuwigheden


Voor zover ze niet afwijken van een bestemmingsplan, van een stedenbouwkundige verordening of van een verkavelingsvergunning zijn de volgende handelingen en werken vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning:
  • de ondergronds uitgevoerde handelingen en werken en de werken van uitgraving en aanaarding uit te voeren in het kader van de wetgeving betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems voor zover dat deze handelingen en werken zouden worden uitgevoerd zonder reliëfwijziging;
  • de plaatsing van zonne- of fotovoltaïsche panelen die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte of die op het dak zijn geplaatst, voor zover ze in het dakvlak zijn ingewerkt of evenwijdig aan dit vlak op het dak zijn bevestigd, zonder daarbij meer dan 30 cm uit te springen of de grenzen van het dak te overschrijden;
  • de plaatsing, vervanging of verwijdering van kasten voor rolluiken of zonneschermen gelegen op de gelijkvloerse verdieping van een handelszaak, voor zover deze niet meer dan 12 cm uitsteken ten opzichte van de gevel, de breedte van de inrichting de vensteropening niet overschrijdt, en de desbetreffende gevel niet gelegen is in de vrijwaringszone van een goed dat beschermd is of waarvoor de procedure tot bescherming loopt;
  • de wijziging van de kleur van de gevels die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte, voor zover de desbetreffende gevel niet gelegen is in de vrijwaringszone van een goed dat beschermd is of waarvoor de procedure tot bescherming loopt;
  • het cementeren en de wijziging van het materiaal voor de bekleding van de gevels die niet zichtbaar zijn vanaf de openbare ruimte, voor zover de desbetreffende gevel niet gelegen is in de vrijwaringszone van een goed dat beschermd is of waarvoor de procedure tot bescherming loopt;
  • het plaatsen of wijzigen van snelheidsremmers, in toepassing van de specialisatie van de wegen van het Gewestelijk Ontwikkelingsplan op de plaatselijke wegen en de verzamelwegen.


« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
19-12-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links