Administratieve sancties en verzoek tot staking in de strijd tegen leegstand

Twee belangrijke nieuwigheden in de Huisvestingscode in de strijd tegen de leegstand zullen binnenkort in werking treden. De VSGB heeft een infosessie georganiseerd over de sancties bij leegstand. Hieronder vindt u de slideshow en het artikel.


De Huisvestingscode werd gewijzigd door de ordonnantie van 30 april 2009. Twee nieuwe maatregelen kaderen in het beleid van de strijd tegen de leegstand.

Een nieuwe ordonnantie tot invoering van een administratieve sanctie in geval van leegstand laat de gemeenten de keuze hun belastingreglementen te behouden of over te stappen op het stelsel van gewestelijke sancties.


Infosessie


Op 16 november organiseerde de Vereniging een infosessie voor de vertegenwoordigers van de diensten belastingen en huisvesting van de 19 gemeenten, om de spots te richten op de nieuwe mogelijkheden die de Huisvestingscode biedt in de strijd tegen de leegstand.

Na een presentatie van de ordonnantie hebben onze adviseurs volgende zaken aangekaart:
  • een vergelijking met de belasting op leegstaande panden
  • de praktische moeilijkheden
  • de vraag of het opportuun zou zijn de bestaande gemeentelijke belastingreglementen te wijzigen

In 2010


Vanaf 1 januari 2010 versterkt de Huisvestingscode de bevoegdheden van de administratie in de strijd tegen leegstaande woningen:
  1. Het Gewest kan administratieve sancties opleggen in geval van leegstand. De ordonnantie stipuleert dat 85 % van de opbrengst van de sancties teruggaat naar de gemeente waar het leegstaande pand zich bevindt "voor zover ze uitdrukkelijk de onbewoonde woningen geweerd heeft uit het toepassingsgebied van haar belastingreglement betreffende de verlaten, onbewoonde of onafgewerkte woningen." Voorts preciseert ze dat de gemeente de opbrengst aanwendt voor haar huisvestingsbeleid. De Regering moet een gewestelijke dienst oprichten die de overtredingen moet opsporen en vaststellen. De administratieve sanctie sluit de bevoegdheid van de burgemeester niet uit om in voorkomend geval een besluit van onbewoonbaarheid uit te vaardigen.
  2. Bovendien kunnen de gemeenten en bepaalde verenigingen een verzoek tot staking indienen voor de voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg om te bevelen dat de eigenaar ervoor moet zorgen dat het onroerend goed binnen een redelijke termijn bewoond wordt.
De maatregel maakt het voorwerp uit van een vordering voor het Grondwettelijk Hof.

Wettelijke basis


Ordonnantie van 30 april 2009 ertoe strekkend een hoofdstuk V toe te voegen aan titel III van de huisvestingscode betreffende de straffen in geval van woningleegstand, tot wijziging van de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen en tot wijziging van het Gerechtelijke Wetboek - Inforum 238236
Inwerkingtreding op 1 januari 2010

Zie ook


Administratieve sanctie bij leegstand: de VSGB vraagt preciseringen ivm toekomstige gewestelijke dienst

« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD, Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA
Laatste update
18-11-2009
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links