Het Europees charter voor gelijkheid van vrouwen en mannen op lokaal vlak


Op 12 mei 2006 heeft de REGR zijn Europees charter voor de gelijkheid van vrouwen en mannen in het lokaal leven voorgesteld op de Staten-Generaal te Innsbruck. Het charter wil de lokale en regionale bewindvoerders van Europa aanzetten om concrete maatregelen te nemen voor de gelijkheid man/vrouw.

De beginselen van het charter zijn:

1. De gelijkheid van vrouwen en mannen vormt een basisrecht


Dit recht moet bewerkstelligd worden door de plaatselijke en regionale executieven in alle domeinen waarvoor ze bevoegd zijn, inclusief hun verplichting om alle vormen van discriminatie te doen verdwijnen, ongeacht of het gaat om rechtstreekse dan wel onrechtstreekse discriminatie.

2. Teneinde de gelijkheid van vrouwen en mannen te garanderen, moet rekening worden gehouden met de vele discriminaties en hindernissen


Er moet bij de aanpak van de gelijkheid van vrouwen en mannen rekening worden gehouden met de veelvuldige discriminaties en vooroordelen, naast die met betrekking tot het geslacht, die gebaseerd zijn op het ras, de huidskleur, de etnische en sociale origine, de genetische kenmerken, de taal, de godsdienst of overtuiging, de politieke opinie of enige andere opinie, het behoren tot een nationale minderheid, het fortuin, de afkomst, een handicap, de leeftijd, de seksuele voorkeur en het socio-economisch statuut.

3. De evenwichtige deelname van vrouwen en mannen in de besluitvorming is een basisvoorwaarde voor een democratische samenleving

Het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen vereist dat de plaatselijke en regionale overheden de nodige maatregelen treffen en alle gepaste strategieën aannemen om een evenwichtige vertegenwoordiging en deelname van vrouwen en mannen te bevorderen op alle niveaus van de besluitvorming.

4. Het wegwerken van seksuele stereotypes is absoluut nodig voor het creëren van gelijkheid van vrouwen en mannen

De plaatselijke en regionale overheden moeten het wegwerken van stereotypes en de obstakels waarop de ongelijkheid van de status en het lot van de vrouwen zijn gebaseerd bevorderen, en die leiden tot een ongelijke inschatting van de taken van vrouwen en mannen op politiek, economisch, sociaal en cultureel vlak.

5. Het opnemen van de genderdimensie in alle activiteiten van de plaatselijke en regionale overheden is nodig om de gelijkheid van vrouwen en mannen te doen groeien


Er moet rekening worden gehouden met de genderdimensie bij het uitwerken van het beleid, de methodes en de instrumenten die een impact hebben op het dagelijks leven van de plaatselijke bevolking – bijvoorbeeld door technieken om gender op te nemen in alle beleidslijnen en door rekening te houden met gender bij het opstellen en analyseren van de begroting. Hiertoe moet de beleving van het plaatselijke leven van de vrouwen, inclusief hun bestaans- en werkomstandigheden geanalyseerd worden en mee in beschouwing worden genomen.

6. Gepast gefinancierde actieplannen en programma’s zijn de benodigde instrumenten om de gelijkheid van vrouwen en mannen te doen groeien


De plaatselijke en regionale executieven moeten actieplannen en programma’s opstellen, met de financiële en menselijke middelen en ressources die nodig zijn voor hun uitvoering. Deze principes vormen de basis waarop de in het Derde Deel uiteengezette Artikelen berusten.


Meer info


Zie het thema "Egalité des chances" op de website van CCRE (enkel in het Frans)


« Terug

Auteur(s)

CCRE-CEMR
Laatste update
02-02-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links