Solidariteit in de gemeentelijke belastingreglementen


Op grond van de gemeentelijke autonomie mogen de gemeenten bepalen wie de belastingen die zij invoeren, moet betalen.

Om de inning van deze belastingen vlot te laten verlopen, kan een belastingreglement voorzien in een mechanisme van hoofdelijkheid.

De belasting die oorspronkelijk geheven wordt ten laste van één persoon, kan bij meerdere schuldenaars geïnd worden.

In het gemeentelijke belastingreglement moet uitdrukkelijk vermeld worden wie de belastingplichtigen zijn, die hoofdelijk of zelfs ondeelbaar gehouden zijn tot de betaling.

De hoofdelijke belastingplichtige moet over dezelfde rechten als de oorspronkelijk ingekohierde belastingplichtige beschikken, een bezwaar kunnen indienen bij het college van burgemeester en schepenen en een rechtsvordering kunnen instellen voor de justitiële rechter.

« Terug

Auteur(s)

Boryana RUSLANOVA NIKOLOVA
Laatste update
24-03-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links