Het Parlement consolideert de stedenbouwkundige lasten


Op 23 april 2010 heeft het Brussels Parlement een ordonnantie goedgekeurd die het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening wijzigt, om te reageren op de vernietiging van het besluit betreffende de stedenbouwkundige lasten.

Deze

  • herstelt de rechtszekerheid van de reeds afgeleverde vergunningen
  • en preciseert de reikwijdte van de wetgevende bevoegdheid van de regering om deze in staat te stellen een nieuw uitvoeringsbesluit uit te vaardigen.

Wat voorafging


Het besluit van de Brusselse Regering van 12 juni 2003 betreffende de stedenbouwkundige lasten werd vernietigd door het arrest van de Raad van State van 15 juni 2009. Dat besluit omschreef de feiten die verplichte stedenbouwkundige lasten teweegbrengen en de omvang van die lasten, de verplichte en de facultatieve lasten, de vormen van vrijstelling, de termijn voor de realisatie van de lasten en de financiële waarborgen voor de uitvoering.

Wettelijke basis


Ordonnantie van 6 mei 2010 houdende wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening - B.S. 19.05.2010

Zie ook


Nietigverklaring van het besluit ivm stedenbouwkundige lasten


« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
27-05-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links