Federaal memorandum van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten

De eisen van gemeenten en OCMW's ten aanzien van de politieke partijen en de volgende regering


Het Europese Handvest van de Lokale Autonomie, dat onlangs door ons land goedgekeurd werd, beschrijft de voorwaarden voor de toepassing van de subsidiariteit, een beginsel dat het begrip gemeentelijke autonomie, dat sinds lang in onze Grondwet ingeschreven is, uitbouwt.

In deze voorwaarden staat ondermeer dat als de lokale besturen nieuwe taken krijgen, zij daarvoor de nodige middelen aangereikt moeten krijgen, dat de lokale besturen over een toereikende fiscale bevoegdheid moeten beschikken om een autonoom beleid te kunnen voeren in het kader van een gedecentraliseerde opvatting van de Staat, dat het toezicht enkel uitgeoefend moet worden met het oog op de wettelijkheid en niet omwille van de opportuniteit, en dat de beslissingen die hen aanbelangen, voorafgegaan moeten worden door een evaluatie van de impact en voorafgaand overleg. Allemaal voorwaarden die de basis vormen van een goed beleid.

In de praktijk worden deze voorwaarden echter vaak met de voeten getreden, in het bijzonder door bepalingen die zonder overleg of evaluatie genomen worden, of door de overdracht van lasten waaraan niet de nodige middelen gekoppeld worden.

Daarom werd het memorandum opgesteld dat u als bijlage vindt. Het is gericht tot de Eerste Minister en de voorzitters van de democratische partijen, in het vooruitzicht van de verkiezingen van 10 juni a.s. en de regering die aansluitend gevormd zal worden.

Het is een overzicht van de eisen van de lokale besturen van ons land, die gebundeld werden door de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG), de Union des Villes et Communes de Wallonie (UVCW) en de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brussels Gewest (VSGB), verenigd in de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten (VBSG).

Het bestaat uit verschillende hoofdstukken, die als doel hebben de lokale besturen de volgende zaken te waarborgen:

  • stabiele en rechtvaardige inkomsten,
  • doeltreffende lokale overheidsdiensten,
  • de behartiging van de lokale overheidsdienst,
  • de nodige middelen om te streven naar een veiligere, solidaire en duurzamere samenleving,
  • een dynamische gemeentelijke instelling,
  • zonder voorbij te gaan aan de internationale rol van België.

Eén van de eisen van de Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten en haar Voorzitter Marc Cools is een gestructureerd systeem van voorschotten op de aanvullende belastingen, de vertegenwoordiging van de lokale besturen als werkgever, de overleving van de gemeentelijke pensioenregeling, de middelen van een echte buurtpolitie, de versterking van de middelen om te strijden tegen armoede en uitsluiting, de scheiding van de burgerlijke en strafrechtelijk aansprakelijkheid van de mandatarissen en, algemeen, een administratieve vereenvoudiging waarover het nodige overleg gepleegd is.

De Vereniging van Belgische Steden en Gemeenten staat te uwer beschikking indien u nadere inlichtingen wenst met betrekking tot dit memorandum.« Terug

Auteur(s)

UVCB-VBSG
Laatste update
15-06-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links