Competentiemanagement en het salaris van de wettelijke graden: naar een variabel loon?


Uit de wetswijzigingen doorheen de drie gewesten blijkt dat de wetgever getracht heeft om van de functie van gemeentesecretaris een managementsfunctie te maken. Zo werd het mandaat ingevoerd en werden de functieomschrijvingen omvangrijker.

Tevens wordt van de secretaris een consulterende en samenwerkende rol met het college van burgemeester en schepenen verwacht. Zo moeten ze samen doelstellingen opstellen en die vastleggen in de afsprakennota's.

De wetgever heeft bovendien de managementsfunctie willen bevestigen door de gemeentesecretaris ook tuchtbevoegdheid te geven.

De uitgebreidere functieomschrijving in de wet geeft blijk dat de loutere inzet van kennis voor de gemeentesecretaris vandaag niet meer volstaat. Ook zijn betrokkenheid is van belang.

Tevens werd het loon verhoogd, misschien niet altijd even substantieel. Er werden voorzichtige aanzetten gegeven in het Vlaams Gewest om prestatiebonussen uit te werken en om aan het salaris een individuele invulling trachten te geven. Voor een openbaar bestuur is dat natuurlijk niet evident omwille van het gelijkheidsbeginsel.

De overheid is daarin niet vrij. Op die manier blijft het voor de overheid soms wel moeilijk om een heel concrete invulling te geven aan competentiemanagement of kerncompetentiemanagement. De overheid probeert te vernieuwen door op gezette tijden te evalueren. Toch blijft er ondanks alle aanzetten tot vernieuwing en invoering van loonbonussen één constante, voor en na de regionalisering van de Nieuwe Gemeentewet en doorheen alle gewesten: de koppeling van het loon aan het bevolkingscijfer.

Zie ook

 

Nieuwe Gemeentewet grondig gewijzigd door de ordonnantie van 5 maart 2009


 « Terug

Auteur(s)

Hildegard SCHMIDT
Laatste update
08-11-2011
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links