Nieuwe Brusselse Huisvestingscode: van kelder tot zolder verbouwd


Een nieuwe Huisvestingscode is in werking getreden op 28 juli 2013. Deze voert heel wat innovaties door, maar bewaart ook de bestaande Code, die reeds wijzigingen onderging.

De hervorming heeft verschillende doelstellingen, waarvan de ene al beter bereikt blijkt dan de andere : een meermaals gewijzigde tekst leesbaarder maken en verbeteren op basis van de ervaring op het terrein, nieuwe concepten operationeel maken, de strijd tegen ongezonde woningen toespitsen op de meest problematische situaties, de toewijzingsregels voor niet-sociale woningen verruimen en preciseren, en de bestrijding van leegstand verscherpen.

Dit artikel overloopt de voornaamste wijzigingen die de gemeenten aanbelangen:

  • vereisten inzake veiligheid, gezondheid en uitrusting van de woningen
  • openbaar beheersrecht
  • leegstand
  • toekenning van niet-sociale woningen
  • sociale woningen
  • overgangsstelsel
Ondanks enkele utopische aspecten versterkt de hervorming de actiemiddelen op het vlak van ongezonde en leegstaande woningen, met name dankzij nauwere samenwerking tussen gemeenten en Gewest. De begrippen sociale en middelgrote woning worden “afgestoft”. De Code houdt voortaan ook rekening met de ervaringen uit de praktijk en is coherenter geworden.

Actie van de Vereniging


Op 27 maart 2013 nam de Vereniging deel aan een hoorzitting in de commissie huisvesting van het Brusselse Parlement over het ontwerp van hervorming van de Huisvestingscode. Op 20 juni schreef ze naar staatssecretaris voor Huisvesting Christos Doulkeridis.  Telkens onderstreepte de Vereniging dat ze gekant is tegen het volgende:
  1. Het modelreglement goedgekeurd door de regering. De Vereniging vindt het een aanslag op de gemeentelijkeautonomie, omdat de Huisvestingscode al voldoende waarborgen bevat; in die zin is de machtiging te ruim en niet wettelijk verankerd.
  2. De toewijzing van woningen op eensluidend advies van een onafhankelijke commissie waarvan de samenstelling en de werking door de regering bepaald worden. De Vereniging vroeg dat de gemeenteraad de commissie zou samenstellen en dit voorstel werd ingelost, zoals we verder in dit artikel lezen.
  3. Verbod op toewijzingscriteria of weigering van inschrijving in het register als de huurprijs te hoog is ten opzichte van de inkomsten, een voorwaarde die zowel de gemeente als de huurders beschermt tegen de risico’s van insolvabiliteit.
De Vereniging zal op de voet blijven volgen hoe de regering de uitvoeringsbesluiten opstelt.

Wettelijke basis


Ordonnantie van 11.07.2013 tot wijziging van de ordonnantie van 17.07.2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode
Belgisch Staatsblad van 18 en 26.07.2013: de tekst van 26 juli vervangt de tekst van 18 juli en verbetert een vergissing in de nummering van de artikelen.
Parl. St. A-355/1-3 - GZ 2012-2013
Inforum nr 272928


« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
30-09-2013
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links