Wet betreffende de politie van het wegverkeer (basiswet)

Wet betreffende de politie van het wegverkeer gecoördineerd door het koninklijk besluit van 16.03.1968 - gecoördineerde versie


De wet van 22 april 2012 heeft de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16.03.1968, gewijzigd in verband met het bevel tot betalen

BS 25.06.2012 - Inforum 266166

Bij het vaststellen van speciaal door de Koning aangewezen overtredingen van de reglementen uitgevaardigd op grond van de wet betreffende de politie over het wegverkeer kan, indien het feit geen schade aan derden heeft veroorzaakt, en met instemming van de overtreder, een som geheven worden, hetzij onmiddellijk, hetzij binnen een door de Koning bepaalde termijn. Dit besluit bepaalt dat wanneer de bedoelde som niet binnen de door de Koning bepaalde termijn wordt betaald, de procureur des Konings aan de overtreder een bevel kan geven tot betalen van deze geldsom binnen een termijn van vijfenveertig dagen volgend op de dag van de verzending van dit bevel.

Deze bepalingen treden in werking op 1 januari 2013.

Een nieuw artikel 65/1.§1 wordt in de verkeerswet ingevoegd.

De volgende bladzijden van de gecoördineerde versie van de Verkeerswet zijn vervangen:

  • 3 tot 10
  • 121 tot 126


BasiswetWij publiceren een gecoördineerde en tweetalige versie van de wet, waarin alle wijzigingen opgenomen zijn sinds de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

De wet betreffende de politie van het wegverkeer legt de funderingen van onze verkeerswetgeving. Daarom wordt ze ook wel eens de “Basiswet” genoemd.

In deze wet wordt bepaald wie de algemene en de aanvullende reglementen mag nemen, wie de verkeersborden moet plaatsen en wie ze bekostigt en stelt bovendien de voorwaarden tot verkrijging van een rijbewijs vast. De strafmaat voor elke overtreding wordt hier eveneens omschreven alsmede de procedures in verband met alcoholopname en andere stoffen die de rijvaardigheden beïnvloeden.

Deze publicatie is enkel beschikbaar in elektronische versie.

Verwante documenten
« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
27-08-2012
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links