Toekenning huurwoningen van OCMW en gemeente: naar meer transparantie en uniformiteit


De nieuwe Brusselse Huisvestingscode wijzigt de regels die toegepast moeten worden bij de toekenning van huurwoningen door gemeenten en OCMW's.

Het doel van de hervorming is meer transparantie en harmonisering:

  • uitbreiding van het toepassingsgebied tot alle openbare vastgoedoperatoren, uitgezonderd de openbare vastgoedmaatschappijen (OVM) die sociale woningen beheren
  • de sociale verhuurkantoren (SVK) zijn er grotendeels mee gelijkgesteld
  • oprichting van een onafhankelijke toewijzingscommissie waarvan de samenstelling en de werkwijze door de gemeenteraad bepaald worden 
  • de regering is bevoegd om een modelreglement goed te keuren per categorie operator
  • het is verboden voor de operatoren om het aantal bewoonbare vierkante meters zoals dat was op 1 juli van het voorgaande jaar te verlagen
De openbare vastgoedmaatschappijen en de sociale verhuurkantoren moeten een toewijzingsreglement goedkeuren voor de woningen die ze te huur stellen In dat reglement wordt het volgende bepaald:
  • de criteria voor toewijzing van de woningen
  • de procedure van de toewijzing
  • de mogelijkheden om bezwaar in te dienen

Wettelijke basis

  • Wetgeving: Brusselse Huisvestingscode - art. 24-33
  • Ordonnantie 11 juli 2013 tot wijziging van ordonnantie 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode
Publicatie: Belgisch Staatsblad 18 & 26 juli 2013 (de tekst van 26 juli vervangt die van 18 juli en verbetert een vergissing in de nummering van de artikelen)

Inwerkingtreding: 1 juli 2014, uitgezonderd de vóór die datum te huur gestelde woningen, behalve als de procedure tot verhuring op die datum nog niet aangevat is.

Actie van de VSGB


De VSGB heeft als spreker deelgenomen aan het colloquium dat een debat voerde over de nieuwe Brusselse Huisvestingscode, op 31 januari 2014 georganiseerd door het instituut voor interdisciplinair onderzoek over Brussel van de universiteit Saint-Louis IRIB. Het document dat u hieronder kan downloaden, is een uittreksel uit de handelingen van het colloquium, gepubliceerd door uitgeverij Larcier (enkel in het Frans).

Zie ook« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
20-03-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links