Nieuwe regeling voor stedenbouwkundige misdrijven: een verwachte hervorming

Vanaf 1 augustus 2014 kunnen stedenbouwkundige misdrijven die niet strafrechtelijk vervolgd zijn, onderworpen worden aan administratieve sancties. Deze hervorming zou ervoor moeten zorgen dat de regelgeving beter nageleefd wordt en dat misdrijven sneller behandeld worden. De nadruk ligt op preventie en herstel in plaats van bestraffing. De opbrengst van de administratieve geldboetes gaat naar een gewestelijk fonds bestemd voor stedelijke renovatiewerken of uitgaven in het kader van de behandeling van stedenbouwkundige misdrijven.


Een verwachte hervorming


De hervorming is gebaseerd op het gemengde systeem van strafrechtelijke en administratieve sancties op het gebied van milieuovertredingen, dat zijn doeltreffendheid al bewezen heeft. De nieuwe regeling voor de aanpak van stedenbouwkundige misdrijven is zodanig veranderd, dat het niet overdreven is om te spreken van een copernicaanse omwenteling. Voortaan worden dergelijke misdrijven aangepakt via preventie en de begeleiding van de overtreders die onder druk gezet worden door dreiging met proportionele administratieve sancties. De invoering van deze nieuwe regeling zou - laten we hopen - het levenskader en de kwaliteit van de architectuur in ons Gewest moeten verbeteren.


De VSGB werd aanhoord ...


Jarenlang hebben de gemeenten en de VSGB het Gewest gewaarschuwd voor de problemen als gevolg van het toenemende aantal stedenbouwkundige misdrijven en de inefficiëntie van de procedures die tot dan toe ingeleid waren, en dit ondanks de vaststellingen door gemeentelijke en gewestelijke ambtenaren. Ze vroegen de sancties voor stedenbouwkundige misdrijven doeltreffender te maken, onder meer door de optrekking van de financiële middelen en de uitbreiding van het personeelsbestand van de administratieve overheden en door de herdefinitie van de wettelijke hulpmiddelen waarmee ze kleine misdrijven efficiënt kunnen bestraffen .

... maar niet helemaal


De Vereniging vroeg in dat kader dat de overheid die de lasten van de vaststelling draagt, gebruik zou kunnen maken van de opbrengst van de boetes voor deze misdrijven, en dat een deel van deze pot aangewend zou worden voor de versterking van de gewestelijke dienst belast met administratieve vervolgingen .

Met het gewestelijk fonds blijft deze wens afhankelijk van de bestemmingen waarover jaarlijks beslist worden tijdens de goedkeuring van de gewestbegroting. Deze kwestie is van wezenlijk belang. We mogen immers niet vergeten dat de inefficiëntie van de strafrechtelijke procedures vooral te wijten is aan het gebrek aan middelen dat de federale staat toekent aan de rechterlijke macht in Brussel.

Wettelijke basis


Ordonnantie van 3 april 2014 tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen

Publicatie: Belgisch Staatsblad 7 mei 2014

Inwerkingtreding: 1 augustus 2014

Maar:
  • de administratieve geldboetes: hebben enkel betrekking op situaties die aanleiding geven tot een na 1 augustus 2014 opgemaakte vaststelling van een misdrijf
  • de inhoud van de stedenbouwkundige inlichtingen (art. 275 BWRO): is van toepassing op elk antwoord van de overheid die een na 1 november 2014 verstuurde vraag om stedenbouwkundige inlichtingen krijgt

Zie ook
« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
31-07-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links