Akkoordprotocol voor de realisatie van aankoopcentrales - model

Steun voor de centralisering van aankopen op lokaal niveau


In samenwerking met de Werk- en Informatiegroep Overheidsopdrachten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (WIG OO BHG) heeft de VSGB een model van akkoordprotocol opgesteld dat tussen de lokale besturen ondertekend moet worden.

Belang van de centralisering van opdrachten

 

Gegroepeerde aankopen zijn een middel om efficiëntere overheidsopdrachten en dus een doeltreffende overheidsdienst te bevorderen.

Deze manier van samenwerken tussen aanbestedende overheden maakt het mogelijk:

  • schaalvoordeel te bewerkstelligen
  • het aantal overheidsopdrachten te verminderen
  • de knowhow te centraliseren

Volgens richtlijn 2004/18 bieden de technieken van centralisering van aankopen door de grote aangekochte hoeveelheden de mogelijkheid de mededinging te verruimen en de efficiëntie van de overheidsbestelling te verbeteren.

Aankoopcentrales of opdrachtencentrales

 

De wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voorziet in de mogelijkheid om gebruik te maken van centrales voor aankopen of overheidsopdrachten.

De centrales worden in artikel 2, 4° gedefinieerd als:

  • Aankoopcentrale: een aanbestedende overheid die leveringen of diensten verwerft die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten of
  • Opdrachtencentrales: een aanbestedende overheid die overheidsopdrachten of raamovereenkomsten plaatst met betrekking tot werken, leveringen of diensten die bestemd zijn voor aanbestedende overheden, overheidsbedrijven of aanbestedende entiteiten.

Voordelen van de centrale

 

Artikel 15 van de wet van 15 juni 20006 stipuleert dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoop- of opdrachtencentrale, vrijgesteld is van de verplichting om zelf een gunningsprocedure te organiseren. Daar ligt het nut van het mechanisme van de centrale: als de centrale de regelgeving betreffende de overheidsopdrachten nageleefd heeft, wordt beschouwd dat de aanbestedende overheden die er een beroep op doen, deze ook nageleefd hebben.

Politiek kader

 

In het kader van het regeerakkoord van juli 2014 onderstreepte de gewestregering meermaals haar belangstelling voor de centralisering van aankopen en haar wil om deze te bevorderen.

Waarom een akkoordprotocol?

 

Het akkoordprotocol legt het algemeen kader en de essentiële voorwaarden vast voor de toekomstige centrales die de Brusselse lokale besturen kunnen oprichten.

Dit modeldocument beoogt niet een bepaalde opdracht in het bijzonder en bevat geen specifieke modaliteiten van de opdracht in het kader van een opdrachtencentrale. Deze moeten voor elke opdracht gepreciseerd worden. De wil van elke aanbestedende overheid om mee te doen aan de door de centrale gelanceerde opdracht, moet dus het voorwerp uitmaken van een document, zoals een beslissing tot toetreding tot de voorwaarden voorgesteld door de centrale uitgesproken door het bevoegde orgaan van het lokaal bestuur dat tot de centrale wil toetreden.

Eind augustus 2014 hebben 15 gemeenten en 5 OCMW's dit protocolakkoord reeds goedgekeurd.« Terug

Auteur(s)

Isabelle VINCKE
Laatste update
29-08-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links