Bezetting van het openbaar domein - model van belastingreglement

De VSGB heeft een model van belastingreglement opgesteld om de procedure voor de reservatie en tijdelijk gebruik van de weg te harmoniseren.


Wij hebben de bestaande belastingreglementen geanalyseerd en de gewoontes van de gemeenten terzake bestudeerd en hebben een modeldocument opgesteld: een flexibele tekst die aangepast kan worden aan de specifieke behoeften van de 19 gemeenten, maar ook beantwoordt aan een streven naar meer duidelijkheid en voorspelbaarheid voor de ondernemingen die werken moeten uitvoeren op het Brussels grondgebied. Gemakshalve werden er commentaren in opgenomen en werden bepaalde artikelen als optie aangeboden om de tekst aan de eigenheid van elk lokaal bestuur te kunnen aanpassen.

1. De keuze van onze Vereniging en samenwerking

Als partner en behartiger van de belangen van de Brusselse gemeenten werd de Vereniging door de Brusselse regering uitgekozen als bevoorrechte partner in de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu, met de volgende taken:

 • de opstelling van een model van belastingreglement
 • de bevordering van goede praktijkvoorbeelden uit de gemeenten op het vlak van bezetting van de weg: werken, plaatsing van containers voor afval van werken, verhuizingen en plaatsing van liften of andere 'hindernissen' op het openbaar domein, om uniforme procedures aan te reiken ten behoeve van KMO's, omwonenden maar ook de administratie zelf

Onze werkzaamheden verliepen in nauwe samenwerking met:

 • de diensten werken en stedenbouw
 • de diensten belastingen en financiën van de gemeenten
 • de Confederatie Bouw Brussel-Hoofdstad (CBBH)
 • Mobiel Brussel

Alle betrokken partijen hebben van meet af aan deelgenomen aan de debatten en werkzaamheden met het oog op de optimalisering van de bezetting van het openbaar domein.

2.  De procedures voor ondernemers vereenvoudigen, maar ook werken, containers, afvalbeheer, heffingen, ... volgens de regelgeving doen verlopen 

 • Het modelreglement is van toepassing op de tijdelijke en privatieve bezetting van de weg: plaatsing van borden voor de reservatie van de weg, plaatsing van materiaal, containers voor afvalsortering, bezetting van parkeerplaatsen, ... Voor elk soort bezetting moet vooraf een toelating aangevraagd worden bij de gemeente.
 • Wie moet belastingen betalen? De houder van de bezettingsvergunning wordt beschouwd als de belastingplichtige. Als er geen toelating gegeven is, is de belasting verschuldigd door degene die de openbare ruimte effectief bezet. In bepaalde omstandigheden kunnen ondernemers of onderaannemers ook als belastingplichtigen beschouwd worden.
 • Belasting per kohier of contantbelasting? Afhankelijk van de duur en het type bezetting (plaatsing van een lift of uitvoering van werken van lange duur) kan de gemeente opteren voor een contantbelasting of een belasting via kohier voorafgegaan door een aangifte, eventueel een vaststelling en in voorkomend geval een procedure van ambtshalve heffing.
 • Vrijstelling en bedrag. De gemeente beschikt over een ruime autonomie terzake en kan het bedrag van de belasting vrij kiezen. Bovendien kan er in vrijstellingen voorzien worden, maar die categorieën vrijgestelden moeten op een redelijke en objectieve manier bepaald worden, op straffe van ongelijkheid en dus onwettigheid.
 • Fiscale stimuli voor milieubescherming. Om afval te voorkomen of afvalproductie aan de bron te beperken en de sortering van afval van werken te bevorderen, wordt er in het reglement een fiscale aanmoediging aangeboden. De gemeente kan de belasting verlagen als er gebruik gemaakt wordt van containers, big bags of andere manieren om beter te sorteren. Een dergelijk voorstel werd als optie in het modelreglement opgenomen.

Twee aanbevelingen van de Vereniging voor administratieve vereenvoudiging

 • een homogeen belastingreglement als minimale basis die de gemeenten aan hun eigenheden kunnen aanpassen, maar die toch in een geest van een harmonisering past
 • één loket in de gemeente, waartoe men zich moet richten om de toelating te verkrijgen om de weg te bezetten. Dat zou niet alleen handig zijn voor de ondernemers, maar ook het goede beheer van de weg waarborgen en de verschillende taken in één gemeentedienst samenbrengen.

3. Actie van de Vereniging - Alliantie Werk-Leefmilieu

In november 2012 ondertekende de Vereniging het handvest van de Alliantie Werk-Leefmilieu “water”, dat het resultaat was van voorbereidend werk: 90 deelnemers werkten eraan mee van februari tot juni 2012. Zowat 35 actiefiches werden gedragen door de verschillende partners, voor een totale envelop van om en bij de 1,5 miljoen euro. Het doel van de fiches is de vereenvoudiging en de bevordering van de stappen die bedrijven moeten ondernemen die actief zijn in de watersector, om uiteindelijk de creatie van werkgelegenheid te stimuleren. Het modelreglement werd opgevat in het kader van deze pijler van de Alliantie, maar het voorwerp gaat verder dan water alleen.

Aan te passen modeldocument

 

 • De rode tekst is commentaar bij het modelreglement
 • De geel gemarkeerde en cursieve passages moeten aangevuld of aangepast worden door de gebruiker

Info


Dit modeldocument werd opgesteld in het kader van samenwerking met:
 • Leefmilieu Brussel & Brussel Duurzame stad


 • de Alliantie Tewerkstelling-Leefmilieu


 • met de steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


« Terug

Auteur(s)

Boryana Nikolova
Laatste update
14-10-2014
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links