Het beheer van werven - methodologische gids ter attentie van de beheerders

Katern van de Mobiliteitsgids nr 3Katern van de Mobiliteitsgids nr 3Wegenwerken … iedereen heeft er wel eens mee te maken! Als bewoner van een straat, als weggebruiker, als wegbeheerder; iedereen zal vroeg of laat geconfronteerd worden met de problemen die wegenwerken met zich meebrengen.

Om een omelet te bakken moet je eerst het ei breken … maar koken zonder al te veel te morsen is een kunst! Zo ook met de wegeninfrastructuur. Om onze steden leefbaar te maken en om de verkeersveiligheid te verhogen moet de weginfrastructuur immers worden heraangelegd. Dit gaat meestal gepaard met veel hinder voor de weggebruikers en de omwonenden. In dit nummer van de Katern van de Mobiliteitsgids wordt getracht om een overzicht te geven van de mogelijkheden die de wegbeheerder heeft om aan dit euvel te verhelpen.

Bij wijze van voorgerecht zal Mevrouw Françoise Lambotte het juridische kluwen ontwaren met betrekking tot de bevoegdheden van de belangrijkste actoren: de federale staat, de gewesten, de gemeenten, de politie enz. Mevrouw Lambotte is juriste bij de studiedienst van de VSGB

De hoofdschotel wordt opgediend door Mijnheer Olivier Van Craenenbroek. In dit hoofdstuk wordt uitvoerig ingegaan op de Ordonnantie betreffende de coördinatie en de organisatie van de werken op de openbare weg in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Mijnheer VAN CRAENENBROEK is Eerste attaché bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en is verantwoordelijk voor de dienst Coördinatie van wegenwerken.

Als sorbet wordt de signalisatie van wegenwerken geserveerd. In dit hoofdstuk wordt de plaatsingswijze van de verkeersborden en wegmarkeringen tijdens wegenwerken in de verf gezet. Als leidraad wordt hierbij het Ministerieel Besluit van 7 mei 1999 gebruikt. De commentaar en de praktische tips zijn van de hand van Mijnheer Erik Caelen. Mijnheer Caelen is verkeerskundige en verantwoordelijke van de Mobiliteitscel van de VSGB.

De vierde gang in onze menu wordt verzorgd door Mijnheer Miguel GEREZ. Mijnheer GEREZ bespreekt in zijn bijdrage de problemen waarmee de personen met een beperkte of verminderde mobiliteit te kampen krijgen bij een werf. Mijnheer Gerez is werkzaam bij de vzw Accès et Mobilité pour Tous (AMT Concept asbl).

Tot slot is, als nagerecht, een stevige brok aan bijlagen bijgevoegd! Zo vindt u ondermeer de wetteksten over de coördinatie van de wegenwerken, het Ministerieel besluit van 7 mei 1999 betreffende de signalisatie van werven en verkeersbelemmeringen alsook uittreksels uit de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening.


Deze publicatie is enkel beschikbaar in elektronische versie.

« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN, M. GEREZ, Françoise LAMBOTTE, O. VAN CRAENENBROEK
Laatste update
30-09-2005
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links