Federaal regeerakkoord en fusie gemeente-OCMW - Advies van de Federaties van OCMW's

Eind 2014 zonden de Federaties van OCMW's hun advies betreffende het federaal regeerakkoord, enerzijds in zijn geheel en anderzijds betreffende de wijziging van het wettelijk kader om een organieke integratie van gemeentebesturen en OCMW's mogelijk te maken, naar minister voor maatschappelijke integratie Willy Borsus.


Federaal regeerakkoord: advies van de Federaties van OCMW's

 

Eind 2014 zonden de Federaties van OCMW's van Vlaanderen, Brussel en Wallonië hun advies betreffende het federaal regeerakkoord naar minister voor maatschappelijke integratie Willy Borsus.

Algemeen commentaar

 1. Globaal ontbreekt het principiële voornemen dat de federale overheid maatregelen met effecten voor lokale besturen (1) vooraf met hen zal bespreken en (2) ook vooraf op hun mogelijke gevolgen voor de lokale besturen zal beoordelen.
 2. Bij veel onderdelen van het regeerakkoord ontbreekt een explicitering van de gevolgen van de geplande maatregelen op de lokale besturen. Bovendien zullen veel zaken worden 'onderzocht', 'nagegaan', 'geëvalueerd', ... zodat een concrete inschatting van de gevolgen voor de gemeenten en OCMW's onmogelijk is.
 3. De voorziene budgetten voor de concretisering van de aangekondigde projecten roepen vragen op. Zullen er voldoende budgetten voorhanden zijn voor de uitvoering van alle aangekondigde projecten? Er is geen enkele waarborg op dat vlak en er worden steeds meer inkrimpingen van kredieten aangekondigd. In de ogen van de OCMW's zijn bepaalde projecten dringender dan andere.
 4. De voorziene besparingen op het vlak van werkloosheid en elders impliceren dat meer mensen moeten rekenen op de steun van de OCMW's en dus totaal of gedeeltelijk ten laste komen van lokale budgetten. Dat is met name het geval voor de maatregelen met betrekking tot de inschakelingstoelagen vanaf januari 2015. De OCMW's weigeren deze sociëtale oriëntatie en maken zich zorgen om de gevolgen ervan op het vlak van sociale precariteit, maatschappelijk werk en lokale financiën.
 5. "De OCMW's hebben terzake een belangrijke taak te vervullen en moeten daartoe over de nodige instrumenten beschikken”. Bij het lezen van de regeringsverklaring zien de OCMW's die instrumenten niet komen, noch op het vlak van personeel, financiën, informatica, ...

Specifieke commentaren ivm enkele prioritaire thema's voor de OCMW's

De Federaties gaan dieper in op hun argumenten ivm:

 1. De hervorming van de wet betreffende het recht op maatschappelijke integratie
 2. De voorziene stijging van het aantal personen dat door de OCMW's geholpen wordt, ingevolge de verschillende op federaal niveau geplande hervormingen en de steun die aan de OCMW's toegekend zal worden om daaraan het hoofd te kunnen bieden
 3. Uitwisseling van gegevens
 4. Geleidelijke optrekking van de minimumuitkeringen inzake sociale zekerheid en de sociale bijstand op het niveau van de Europese armoedegrens
 5. Strafbeleid en gevangeniswezen
 6. Gemeenschapsdienst

Federaties van OCMW's zijn gekant tegen fusie gemeente-OCMW

De Federaties van OCMW's van Brussel en Wallonië zonden eind 2014 tevens hun advies betreffende het wettelijk kader om een organieke integratie van gemeentebesturen en OCMW's mogelijk te maken, naar minister voor maatschappelijke integratie Willy Borsus.

In punt 3.3.5 betreffende de bijstand aan OCMW's en de lokale besturen stelt het federaal regeerakkoord immers: “De federale regering zal het wettelijk kader aanpassen zodat een organieke integratie van de gemeentebesturen en de OCMW's mogelijk wordt. Daarbij wordt erover gewaakt dat de huidige opdrachten van het OCMW met betrekking tot maatschappelijke dienstverlening met respect voor de privacy van de betrokkenen en met de nodige waarborgen met betrekking tot de professionaliteit van de dienstverlening verzekerd blijven.”

De Federaties van OCMW's reageerden fel op de idee van een wijziging van het wettelijk kader om een organieke integratie van gemeentebesturen en OCMW's mogelijk te maken. Zo'n wijziging zet immers de deur open voor de fusie gemeente-OCMW en een defederalisering van de maatschappelijke bijstand, wat de Federaties van OCMW's categoriek afwijzen.

Zij wijzen daarbij op de volgende argumenten:

 1. het gebrek aan globale en langetermijnvisie op de geplande hervorming
 2. de motivering van het specifieke statuut van het OCMW en de achteruitgang die de schrapping zou inhouden
 3. het niet prioritaire van het debat omtrent de fusie
 4. het gebrek aan analyse per scenario over de fusie en de alternatieven
 5. de fusie als maskering voor de ontoereikendheid van federale en regionale middelen
 6. de te vrezen achteruitgang van het sociale door de concurrentie met andere gemeentelijke domeinen
 7. het belang van de bescherming van de private levenssfeer en het beroepsgeheim
 8. de sociale bijstand als basisrecht en de verholen regionalisering ervan in geval van wijziging van artikel 2 van de organieke OCMW-wet
 9. het antwoord op de nood aan evolutie van het lokaal sociaal beleid door samenwerking tussen OCMW's
 10. het streven naar coherentie door de lokale sociale acties te bundelen binnen het OCMW

Info« Terug

Auteur(s)

Marie WASTCHENKO
Laatste update
23-02-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links