Gemeentelijke administratieve sancties - modellen van protocolakkoorden met het Parket

In januari 2015 kende het proces met het oog op de goedkeuring van de modellen van protocolakkoord inzake gemeentelijke administratieve sancties een onverwachte wending, toen het Parket weigerde de voorgelegde modellen te ondertekenen. Het probleem is inmiddels opgelost.


Problematiek

 

De wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties biedt de colleges van burgemeester en schepenen de mogelijkheid een protocolakkoord af te sluiten met het Parket betreffende de gemengde inbreuken. Voor de gemengde inbreuken inzake verkeer (stilstaan en parkeren en inbreuken tegen de bepalingen ivm borden C3 en F103) is dat protocol verplicht.

De protocolakkoorden hebben betrekking op de concrete modaliteiten van de procedure en de termijnen in geval van gemengde inbreuken.

Midden 2014 keurde de procureur-generaal het model van protocol goed betreffende de gemengde inbreuken buiten verkeer en eind december 2014 gaf hij zijn mondeling akkoord over het model betreffende de gemengde inbreuken inzake verkeer.

Op die basis zijn de gemeenten de interne procedure voor de goedkeuring van de protocollen beginnen in te voeren.

Jammer genoeg vernamen wij begin januari 2015 dat de door de gemeenten gebruikte modellen niet volledig beantwoordden aan de vragen van de procureur-generaal.

Daarom werden de modellen herzien en hieronder vindt u de Nederlandse en de Franse versie.

Procedure

 

Op gemeentelijk niveau moeten de protocollen onderworpen worden aan de volgende formaliteiten:

  • Goedkeuring van het document door het college
  • Goedkeuring door de gemeenteraad
  • Verzending naar het toezicht
  • Ondertekening van 2 versies in het Nederlands en 2 versies in het Frans in de gemeente
  • Verzending van de documenten naar de procureur des Konings van Brussel
  • Idealiter gezamenlijke verzending binnen eenzelfde politiezone (wens van de procureur des Konings); bij verzending per post wordt aanbevolen de substituut van de procureur Benoit Stoquart op de hoogte te stellen per mail (benoit.Stoquart@just.fgov.be), zodat hij de brief bij het Parket zou recupereren, om geen tijd te verliezen.
  • Terugkeer van een door de procureur ondertekende versie in elke taal
  • Het protocol hechten aan het algemeen politiereglement (en op website plaatsen)

Info

 

Download het model van protocolakkoord GAS

Download het model van protocolakkoord GAS - verkeersinbreuken« Terug

Auteur(s)

Isabelle VINCKE
Laatste update
23-02-2015
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links