Omgaan met de bevolkingsgroei

In samenwerking met Belfius organiseerde de VSGB een Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders op 28 april 2016, over de gevolgen van de bevolkingsgroei in Brussel. In het verlengde daarvan stellen wij een dossier samen over de gevolgen op het vlak van de creatie van woningen en collectieve uitrustingen.


Sinds een vijftiental jaren neemt de Brusselse bevolking zeer sterk toe. Daardoor groeit de nood aan woningen, scholen en kinderdagverblijven. Het colloquium maakte een stand van zaken op van de recente ontwikkelingen en de strategieën van de gemeenten en het Gewest in de aanpak van de demografische uitdagingen. Wij legden enkele vragen voor aan deskundigen terzake en bundelden hun knowhow in dit dossier.

Komen aan bod:

 • De demografische context
 • Huisvesting: stijgende vraag en ontoereikend aanbod aan sociale woningen
 • Scholen: open naar hun omgeving om aan de dringende behoeften tegemoet te komen
 • Crèches: een ongelijk verdeeld aanbod

Besluit: de demografische uitdagingen moeten aangepakt worden


Brusselse regering en gemeenten actief op alle fronten


De demografische vitaliteit van Brussel is wellicht één van de tekenen van het dynamisme en de hervonden aantrekkingskracht van een gewest dat open staat voor de wereld. De snelle transformatie die het teweegbrengt, vergt een snelle aanpassing van het beleid. De uitdagingen blijven enorm. Naast de presentatie van lopende projecten werden tijdens het colloquium de voornaamste risicofactoren belicht en enkele aanbevelingen gedaan.

Risicofactoren vergen bijzondere aandacht

Er worden steeds meer initiatieven genomen. De verwezenlijking van projecten loopt echter niet over rozen. Eén van de struikelstenen is het evenwicht tussen de financiële middelen en de efficiëntie van de regelgevende en operationele tools waarover de lokale besturen beschikken, om efficiënt te werk te kunnen gaan.

De toepassing van de ESR-boekhoudnormen op de gemeenten kan hun capaciteit in het gedrang brengen om investeringen te doen, terwijl die nochtans noodzakelijk zijn om een actief beleid te voeren ten behoeve van de Brusselaars.

De evolutie van de regelgeving moet bekeken worden met oog voor de vrijwaring van financiële evenwichten. Denken we hier bijvoorbeeld aan de voorwaarden voor de gewestsubsidies, die een middenweg moeten kunnen vinden tussen de vooropgestelde doelstellingen en het voortbestaan van de door de gemeenten beheerde infrastructuren.

De tools moeten uitgewerkt worden rekening houdend met de realiteit op het terrein, zoals het beperkte aanbod aan beschikbare gronden.

Aanbevelingen: alle neuzen in dezelfde richting

Om de demografische uitdagingen aan te pakken stelt de VSGB de volgende maatregelen voor:

 • versnelling van de procedures
 • coördinatie van de actoren
 • evaluatie van de impact van de ondernomen maatregelen
 • stelselmatige raadpleging van de gemeenten in het kader van de uitwerking van nieuwe regelgeving
 • hervorming van de criteria voor toewijzing van gewestelijke subsidies, opdat die aangepast zouden worden aan de verwachtingen van de gemeenten, in het bijzonder:
 • herdefiniëring van de zones die in aanmerking komen voor de programma's voor stadsrenovatie, rekening houdend met de sociologische-economische evolutie van de wijken
 • aanpassing van de programma’s aan het zeldzaam worden van gronden
 • waarborg van voldoende investeringen en hun voortbestaan, om uitdagingen te kunnen aangaan
 • vereenvoudiging van de procedures en administratieve begeleiding voor de lokale besturen bij subsidieaanvragen

Info

Zie ook
« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
28-06-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links