De gemeenten en het aanbod aan sociale woningen

Stand van zaken, balans en vooruitzichten


Met zowat 9.000 beschikbare woningen dragen de gemeenten en OCMW's in grote mate bij tot het aanbod openbare woningen.

De creatie en het beheer van middelgrote of sociale huurwoningen passen binnen een breder gemeentelijk beleid voor ruimtelijke ordening: de bouw en renovatie van aangepaste woningen voor verschillende doelgroepen, de strijd tegen de ongezonde woningen en leegstand, maar ook het preventiebeleid en de inrichting van collectieve voorzieningen die noodzakelijke aanvullingen vormen om wijken te ontwikkelen en te doen heropleven.

Elke gemeente en elk OCMW heeft specifieke eigenheden en er zijn dan ook vele verschillende actoren en methodes op gewestelijk niveau. Niettemin dragen die verschillende aanpakken - afgestemd op de situatie op het terrein - bij tot de realisatie van een gemeenschappelijk doel.

De geldende regelgeving is in de loop der jaren alsmaar omvangrijker geworden, onder meer door de uitbreiding van het subsidiëringsbeleid en de omkadering van de gemeentelijke autonomie, maar steevast met als doel om de samenwerking tussen de verschillende overheidsniveaus te versterken. Deze veranderingen hadden tot gevolg dat het lokale huuraanbod en de huurprijsomkadering verbeterd moesten worden.

In dit artikel geven we een stand van zaken en een overzicht van de verschillende middelen die ertoe geleid hebben dat de gemeenten onmisbare actoren geworden zijn in de huisvestingssector.

I. Onderlinge afstemming van het gemeentelijke en gewestelijke huisvestingsbeleid: streven naar samenwerking

II. Overzicht van de huidige situatie

III. Subsidiëring

IV.Samenwerking met andere openbare vastgoedoperatoren

V. Focus op enkele vernieuwende gemeentelijke ervaringen« Terug

Auteur(s)

Olivier EVRARD
Laatste update
21-09-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links