De Brusselse gemeentefinanciën: nog een bewijs van goed beheer


Zoals elk jaar heeft Belfius ook nu weer de lokale financiën geanalyseerd. Dat is telkens opnieuw een interessante cijferoefening, omdat de gegronde eisen van onze gemeenten zo met cijfermateriaal gestaafd worden, teneinde een financiering te garanderen waarmee ze kunnen voldoen aan de behoeften op het vlak van degelijk bestuur.

De cijferoefening van Belfius vloeit voort uit de analyse van de begrotingen en rekeningen van alle gemeenten. De analyse is wel verder uitgewerkt per gewest, maar dat is toch nog een beperking. Elke gemeente heeft namelijk haar bijzonderheden. Een dergelijke analyse geeft een gemiddelde, maar geen specifieke toestand weer.

In dit artikel spitsen we ons toe op de financiën van de gemeenten en de OCMW's en laten we die van de provincies, gemeentelijke vzw's, hulpverleningszones en kerkfabrieken buiten beschouwing.

We brengen hier de cijfers uit twee delen van de Belfius-studie met elkaar in verband: de samengetelde cijfers op nationaal niveau en de specifieke cijfers voor Brussel. Door die met elkaar te vergelijken komen de bijzonderheden van de Brusselse lokale financiën beter naar voren en kunnen we zien waar zich de grootste uitdagingen voordoen in het beheer van de overheidsfinanciën.

Conclusie


Als we de door Belfius behandelde gegevens samenvatten, kunnen we stellen dat de financiën van de lokale besturen er goed uitzien. In Brussel is er voor de gewone dienst een batig saldo en nemen de investeringen aanzienlijk toe. De Brusselse overheden lijken gekenmerkt te worden door een goed bestuur: de werkingsuitgaven, met inbegrip van de personeelsuitgaven, zijn onder controle en de nodige investeringen worden aangegaan ondanks regelgevende belemmeringen ten gevolge van de ESR-normen. Toch krijgt Brussel tegenwind: bevolkingsgroei, verarming, veiligheidsuitdagingen, een steeds moeilijkere mobiliteit en belemmerende beleidslijnen, zowel op gewestelijk (tendens om de gewestelijke autonomie via diverse maatregelen aan banden te leggen) als op federaal niveau (invoering van maatregelen in het kader van de zogeheten taxshift, die bedoeld zijn om het concurrentievermogen van de privésector te versterken, maar een impact hebben op de financiële middelen van de gemeenten en bijgevolg van politiezones en OCMW's). Kortom: de Brusselse kapiteins blijven onversaagd aan het roer staan, ondanks alle tegenwind!


« Terug

Auteur(s)

Philippe DELVAUX
Laatste update
15-11-2016
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links