Naar een hervorming van de diversiteitsplannen voor lokale besturen?

Sinds enkele jaren moeten de gemeenten een diversiteitsplan opstellen. Met gematigd succes evenwel: slechts vijf Brusselse gemeenten hebben er intussen een goedgekeurd. Toch zit er nog beweging in de zaak: niet minder dan elf gemeenten zijn een plan aan het opstellen, terwijl het Gewest sleutelt aan een ordonnantie tot wijziging van de materie. Wij hadden een gesprek met Pierre Burton en Luc Schingtienne, adviseurs bij de dienst Diversiteit van Actiris, en met Odile Maroutaeff, coördinatrice gelijke kansen en diversiteit bij Brussel Plaatselijke Besturen.


In 2008 keurde het Brussels Gewest de ordonnantie goed met het oog op de invoering van een diversiteitsbeleid in het Brussels ambtenarenapparaat. De tekst voorziet in 2 maatregelen: enerzijds kunnen gemeenten subsidies verkrijgen als ze werknemers aanwerven uit wijken met een hogere werkloosheidsgraad dan het gewestelijk gemiddelde en anderzijds worden gemeenten verplicht om een diversiteitsplan op te stellen. Dat plan moet een stand van zaken weergeven van de diversiteit in de administratie en een reeks maatregelen vastleggen om de diversiteit te verbeteren of te waarborgen.

De gewestelijke subsidie voor aanwervingen in het kader van het diversiteitsbeleid is te vinden op www.brulocalis.brussels > Een subsidie zoeken

Het uitvoeringsbesluit bij de ordonnantie werd echter pas in 2012 uitgevaardigd. Vanaf dan - meer bepaald vanaf 1 januari 2013 - moeten de gemeenten aan dergelijke plannen werken. Het succes blijft echter uit en eind 2016 hebben slechts vier Brusselse gemeenten een diversiteitsplan goedgekeurd. Maar het dossier evolueert, want enerzijds zijn niet minder dan 11 gemeenten begonnen een plan op te stellen en anderzijds heeft het Gewest aanpassingen aan het stelsel aangekondigd.

Wat komt er aan bod in het interview?

 • De ordonnantie van 2008 omvat twee uiteindelijk vrij verscheiden delen. Hoe ervaart u die opdeling in de praktijk?
 • Waarom kreeg deze verplichte bepaling niet het verhoopte succes?
 • Een ontwerp van ordonnantie verhoogt de tewerkstellingsquota van personen met een handicap bij de lokale besturen. De daaraan gekoppelde maatregelen zouden dus in een diversiteitsplan gegoten kunnen worden.
 • Daaruit leiden we af dat één van de beperkingen waarmee de gemeenten geconfronteerd worden, bestaat in het feit dat de verantwoordelijke voor het plan en de vele betrokkenen niet altijd het best gewapend zijn om rekening te houden met alle dimensies van de diversiteit.
 • Een andere moeilijkheid is dat de diversiteit een enorm ruim domein is. Hoe moeten we dat dan aanpakken?
 • Als de uitvoering van een plan over 2 jaar gespreid wordt, hoeveel tijd vergt het dan om zo'n plan op te stellen?
 • Werkt het politiek niveau ook mee aan een diversiteitsplan?
 • Kunnen een OCMW en een politiezone ook zo'n plan opstellen?

 

En ook

 • Wettelijke basis
 • Jette als pionier
 • Diversiteit, wat is dat precies?
 • Wat is een diversiteitsplan?
 • OCMW en politiezone (voorlopig) nog niet« Terug

Auteur(s)

Philippe DELVAUX
Laatste update
05-01-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links