Overzicht van de regelgeving ivm het gereglementeerd parkeren

Brulocalis bundelt de wetgeving betreffende het parkeren


De regelgeving omtrent het gereglementeerd parkeren is vrij complex. Deze reglementering is zowel de bevoegdheid van de federale als van de gewestelijke overheid. Bovendien gaat het om verschillende soorten wetgeving, gaande van het invoeren van het parkeren dat beperkt wordt in de tijd tot de inning van retributies.

Om de taken van eenieder te vergemakkelijken werd dit document samengesteld. Het bevat een verzameling van reglementaire teksten op federaal en gewestniveau. De basis voor het reglementeren van het parkeren vinden we immers terug in de Verkeerswet. Deze wet depenaliseert een aantal overtredingen. In het verkeersreglement wordt bepaald welke weggebruikers en onder welke voorwaarden zij moeten gebruik maken van parkeerplaatsen die in de tijd zijn beperkt. Vervolgens wordt het parkeerbeleid beschreven in een gewestelijke ordonnantie en worden er de parkeertarieven in bepaald. In de uitvoeringsbesluiten worden de uitreikingsvoorwaarden van de vrijstellingskaarten gedetailleerd, alsook de voorwaarden voor het gebruik van autodeelsystemen.

Update van 7.02.2019Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17.01.2019 houdende uitvoering van de ordonnantie 29.11.2018 betr. het delen van vrije vloot vervoersmodi die een alternatief zijn voor de auto (Belgisch Staatsblad van 29 januari 2019). Inforum 326971

Dit besluit bepaalt de toekenningsvoorwaarden en de procedure om een vergunning voor vrije vloot fietsdelen te verkrijgen. Het besluit legt eveneens de exploitatievoorwaarden en het bedrag van de retributie en de administratieve boetes vast.

Iedere dienst die deelfietsen ter beschikking stelt, ondermeer op de openbare weg, moet voortaan vanaf 01.02.2019 over een vergunning voor vrije vloot fietsdelen beschikken. Om deze vergunning te verkrijgen, moet elk fietsdeelvoertuig aan in dit besluit vermelde technische voorwaarden voldoen.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31.01.2019 wijz. Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21.03.2013 houdende de voorwaarden voor het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen (Belgisch Staatsblad 6 februari 2019). Inforum: 327220

Dit besluit bepaalt dat de maximale gebruiksduur van een gedeelde auto 168 uur (7 dagen) is vanaf de laatste vrijdag vóór het begin van een schoolvakantie tot en met de laatste vrijdag van een schoolvakantie. Het betreft een voorwaarde tot erkenning van de operator van gedeelde motorvoertuigen voor het gebruik van vrijstellingskaarten voor 'vrije vloot' autodelen op openbare parkeerplaatsen.


Inhoud


Federale wetgeving


Uittreksels uit de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer


Uittreksels uit het Koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer


Uittreksels uit het Ministerieel besluit van 1 december 1975 tot vaststelling van de kenmerken van bepaalde schijven, bebakening, en platen die voorgeschreven zijn door het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer


Ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart

 

Omzendbrief van 16 januari 2007 betreffende de gemeentelijke parkeerkaart


Gewestelijke Wetgeving


Ordonnantie van 22 januari 2009 houdende de organisatie van het parkeerbeleid en de oprichting van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap


Uittreksels uit de ordonnantie van 3 april 2014 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens

 


Ordonnantie van 29 november 2018 betreffende het delen van vrije vloot vervoersmodi die een alternatief zijn voor de auto


Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 houdende het reglementaire luik
van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan


Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten

 


Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 maart 2013 houdende de voorwaarden voor
het gebruik van parkeerplaatsen door operatoren van gedeelde motorvoertuigen


Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 juli 2017 houdende een regeling voor de erkenning van autodeelsystemen voor particulieren

 


Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 januari 2019 houdende uitvoering van de
ordonnantie van 29 november 2018 betreffende het delen van vrije vloot vervoersmodi die een alternatief zijn voor de auto
« Terug

Auteur(s)

Erik CAELEN
Laatste update
10-11-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links