Hervorming van de algemene dotatie aan de gemeenten

De hervorming van de algemene dotatie aan de gemeenten (ADG) werd goedgekeurd door het Brussels Parlement op 20 juli 2017. Wij hebben enkele toelichtingsdocumenten op onze website geplaatst.


Historiek


De hervorming van de ADG werd in het begin van de bestuursperiode aangekondigd in de Brusselse beleidsverklaring.

Een eerste ontwerp tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en OCMW's van het Brussels Gewest, goedgekeurd door de ministerraad in december 2016, werd aan onze Raad van Bestuur voorgelegd op 22 februari 2017 door de kabinetschef van de minister-president.

Op 18 mei 2017 keurde de regering in eerste lezing een tweede voorontwerp van wet goed.

Na het advies van de afdeling wetgeving van de Raad van State ingewonnen te hebben, keurden de regering op 22 juni en het Brussels Parlement op 22 juli de tekst goed. 

In het kort


De principes blijven dezelfde tussen beide versies van de ADG, maar in de tekst werden wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot het Bijzonder Fonds voor Maatschappelijk Welzijn (BFMW), het voor de OCMW's bestemde gedeelte. Vroeger bedroeg dit Fonds tussen de 5 en 7 % van de ADG.

Het zijn nog steeds de twee criteria ivm bevolkingsgroei en armoederisico die de basis vormen van de filosofie van de hervorming van de financiering.

De dotatie wordt berekend en verdeeld over een driejarige periode.

Voor 2017 werd de envelop vastgesteld op 366 miljoen euro voor de 19 gemeenten en OCMW's, met jaarlijkse indexering van minstens 2 %.

Vanaf de nieuwe gemeentelijke bestuursperiode in 2019 zullen de gemeenten een "gewaarborgd bedrag" ontvangen dat overeenstemt met het bedrag toegekend in het laatste jaar van de 3-jarige periode.

Twee principes bepalen de dotatie van elke gemeente in 2017.

Phasing out: De dotatie toegekend aan elke gemeente krachtens de nieuwe verdeelsleutels en de beschikbare kredieten moet minstens gelijk zijn aan het 'minimumbedrag', dat overeenstemt met het aandeel van de dotatie 2016, verhoogd met 2 % (verhoogd met de subsidie 'begrotingsverbetering' en in voorkomend geval de dotatie 'RVOHR' (Ruimte voor Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie) en 'negatieve effecten', beide verhoogd met 2 %). Bovendien wordt voor de gemeenten met minder dan 25.000 inwoners een minimale stijging met 200.000 euro gewaarborgd ten aanzien van de bedragen ontvangen in 2016.

Phasing in: Twee plafonds worden ingevoerd om de stijgingen af te bakenen. Zo zal de algemene dotatie toegekend aan elke gemeente in 2017 niet kunnen stijgen met meer dan een kwart ten opzichte van het voormelde gewaarborgde minimumbedrag. Er werd ook voorzien in een tweede plafonnering (max. 200 % van de gemiddelde stijging per inwoner).

De bedragen zullen in één keer betaald worden, vóór 31 mei van elke driejarige periode.

Wettelijke basis


27 JULI 2017. - Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf het jaar 2017
BS 2017-09-14

en

27 JULI 2017. - Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de regels voor de verdeling van de algemene dotatie aan de gemeenten en de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vanaf het jaar 2017
BS 2017-09-21

"Art. 22. Deze gezamenlijke ordonnantie heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2017."

Info


Wat voorafging


- Onze "analyse van de impact van het Brussels regeerakkoord op de gemeenten" – op www.brulocalis.brussels > Publicaties [17.10.2014]
- Ons interview met Rudi Vervoort – in Nieuwsbrief-Brussel 100, p. 10
- De hervorming van de ADG werd ook nog besproken in het Bureau op 30 augustus 2017

« Terug

Auteur(s)

Farah EL HOUSNI & Etienne VAN DEN HOVE
Laatste update
16-10-2017
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links