De gemeenteraad filmen? Brulocalis stelt oplossingen voor

Op verzoek van de Conferentie van Burgemeesters heeft Brulocalis de kwestie van de video-opnames van openbare zittingen van de gemeenteraad geanalyseerd. Wij reiken enkele praktische opties aan, zodat elke gemeente die richting kan uitgaan, volgens weldoordachte modaliteiten.


De lokale democratie is levendiger dan ooit en de actualiteit op het vlak van bestuur toont dat burgers gevoelig zijn voor de kwaliteit en de ethiek van het beleid dat de overheid – en in het bijzonder de lokale overheid – voert.

In die zin is het bijwonen van de gemeenteraad, of op zijn minst geïnformeerd worden over wat er gebeurt, een van de bekommernissen van de burger.

Brulocalis heeft zich daarom op verzoek van de Conferentie van Burgemeesters gebogen over de delicate kwestie van de video-opname van gemeenteraden en, algemener, over de transparantie van de vergaderingen en de toegang tot informatie die er wordt verspreid.

Hoewel de analyse aanvankelijk uitsluitend gericht was op de mogelijkheid voor burgers om de zitting te filmen, breidde Brulocalis haar analyse toch uit tot het opnemen van de zittingen door het gemeentebestuur zelf, evenals de praktische vragen die met zo'n denkoefening gepaard gaan.

Brulocalis baseerde haar voorstel onder meer op arrest nr. 240.055 van 1 december 2017 van de Raad van State, waarin de hoge jurisdictie een bepaling van een huishoudelijk reglement van de gemeenteraad bekrachtigde die gemeenteraadsleden verbiedt om openbare vergaderingen te filmen.

Als resultaat van de studie stelt de Vereniging een model van huishoudelijk reglement van de gemeenteraad ter beschikking, teneinde de opname van vergaderingen te omkaderen, de politiebevoegdheid van de voorzitter te preciseren en de inhoud van het verslag van de vergaderingen te specificeren.

Dit voorstel tracht een evenwichtige visie te geven op het publieke karakter van de vergaderingen van de gemeenteraad, met oog voor transparantie en de autonomie van de gemeenten, betreffende een complexe materie die een genuanceerde aanpak vergt.

De complexiteit van het probleem wordt nog versterkt door de taalwetgeving, die tweetaligheid oplegt in de communicatie van de Brusselse gemeenten, wat niet zonder praktische problemen is.

Bepaalde gemeenten stellen reeds een rechtstreekse uitzending voor van de openbare zittingen van de gemeenteraad op een gekend mediaplatform.

Als de gemeente evenwel a posteriori een echte opname op haar website wil zetten, stelt de Vereniging verschillende praktische manieren voor om de registratie van de openbare zittingen van de gemeenteraad te omkaderen.

Een eerste piste bestaat in de publicatie op de gemeentelijke website van de opname van de openbare vergaderingen van de gemeenteraad, met tweetalige ondertiteling Frans-Nederlands, wat evenwel kosten teweegbrengt.


Modeldocument

Aangezien ondertiteling niet gemakkelijk is en ons inziens de uitzending van de debatten van een gemeenteraad geen officiële communicatie van de gemeente vormen, valt dit volgens ons niet onder de taalwetten.

Daarom bestaat de andere opties in de online publicatie van de opname van de openbare vergaderingen van de raad, vergezeld van het conform de wet opgesteld verslag, een gedetailleerdere versie van het verslag of zelfs een integrale weergave van de debatten.

In het kader van deze analyse wees Brulocalis ook op de reikwijdte van de politiebevoegdheid van de voorzitter van de gemeenteraad, die over het goede verloop van de debatten dient te waken en burgers moet straffen die misbruik maken van de vrijheid die zij genieten om openbare zittingen van de gemeenteraad te filmen.

Dit modelvoorstel is in alle onderdelen facultatief en laat de gemeenten een ruime beoordelingsmarge, zodat zij het aan de plaatselijke realiteit kunnen aanpassen.

De voorgestelde tekst reikt mogelijke oplossingen aan en tracht bij te dragen tot een transparantere werking van de gemeenten, om zo tegemoet te komen aan de bekommernissen van de burger.« Terug

Auteur(s)

Marc Cools
Laatste update
19-06-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links