Getuigenis van Véronique Dumoulin en Patrick De Mûelenaere voor de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe (partnerschap met Bandalungwa in DR Congo)


1) Wat heeft uw gemeente ertoe aangezet om deel te nemen aan het GIS-programma en wanneer heeft u zich erbij aangesloten?


Toen in 2011 contact werd opgenomen met Sint-Lambrechts-Woluwe, steunde de gemeente al enkele jaren projecten rond internationale solidariteit en ontwikkelingssamenwerking. Naast deze voornamelijk financiële steun wilde het college van burgemeesters en schepenen actief meewerken aan dergelijke projecten. De GIS-ambtenaren van Court-Saint-Etienne, gemeente die een samenwerkingsverband heeft met de gemeente Kasa-Vubu, werden tijdens een missie aangesproken door de beleidsvoerders van buurgemeente Bandalungwa. Zij zijn komen kennismaken met de overheidsdiensten van Sint-Lambrechts-Woluwe om hun het project voor te stellen. Zo zijn de uitwisselingen met de gemeente Bandalungwa op gang gekomen en ging het partnerschap in mei 2011 van start.

2) Wat is volgens u de toegevoegde waarde van een dergelijk programma?


De kracht van dit programma is dat Belgische gemeenteambtenaren hun ervaring en technische kennis kunnen doorgeven aan hun Congolese homologen. Internationale samenwerking is immers doeltreffender wanneer de mensen met knowhow in een bepaald domein hun homologen in het andere land ondersteunen. De versterking van het Congolese gemeentebestuur, als eerste contactpunt tussen de bevolking en de overheid, kan het vertrouwen van de bevolking in de overheid versterken, maar kan ook de participatie van de burgers en de democratische controle door de overheid bevorderen.

3) Hebben jullie moeilijkheden ondervonden en, zo ja, hoe hebben jullie ze overwonnen?


De eerste moeilijkheid ligt in de verschillen in cultuur en administratieve praktijken tussen de partners. Dat is een bron van onbegrip aangaande elkaars werkwijzen en verwachtingen. Dat vergt een zekere aanpassing, zowel voor de Congolese partners als voor de Belgische ambtenaren, maar biedt ook een verrijking om de eigen werking te verbeteren. De andere moeilijkheid houdt verband met de hoge kosten van de missies naar de Democratische Republiek Congo, waardoor het aantal bezoeken beperkt wordt. Dat brengt soms obstakels teweeg die alleen ter plaatse kunnen worden opgelost.

4) Wat zijn de voordelen van deze ervaring voor uw gemeenten (en hun bevolking)?


Voor het bestuur van Bandalungwa en de lokale bevolking zijn de voordelen vrij duidelijk: verbetering van de werking van de gemeentediensten en van het onthaal in het lokale bestuur, sensibiliseringsacties om de verplichtingen van de burgers op het vlak van de registratie van geboortes beter te begrijpen, ... Bovendien heeft het GIS-samenwerkingsverband tevens de aanzet gegeven tot andere projecten die specifieker bijdragen tot de verbetering van de levenskwaliteit van de inwoners. Voorbeelden hiervan zijn het afvalrecyclageproject van een Belgische ngo in twee wijken van Bandalungwa en de oprichting van een noodopvangcentrum voor straatkinderen door Dynamo International.

Voor de administratie van Sint-Lambrechts-Woluwe is dit een verrijking voor het gemeentepersoneel dat meegaat op missie, die kennismaken met nieuwe uitdagingen die bijdragen tot een betere aanpak van de moeilijkheden waarmee zij bij hun werk worden geconfronteerd. Voor de dienst Burgerlijke Stand Bevolking geeft het ook een beter inzicht in de manier waarop documenten in het buitenland worden opgesteld, en de vragen die moeten worden gesteld om ze in België te verwerken.

Voor de bevolking van Sint-Lambrechts-Woluwe heeft dit project het mogelijk gemaakt om in België verschillende acties uit te voeren om Woluwenaars, en in het bijzonder de leerlingen van de plaatselijke scholen, bewust te maken van de realiteit van het Zuiden. Het gaat onder meer om projecten zoals een evenement waarbij Belgische en Congolese studenten tegelijkertijd "drummen voor vrede". Er werd ook school- en hygiënemateriaal ingezameld in scholen en op enkele openbare plaatsen.


5) Hoe communiceren uw respectieve gemeenten over dit project?


In Sint-Lambrechts-Woluwe hebben we, naast diverse artikels in het gemeentelijk infoblad, sensibiliseringsactiviteiten rond Noord-Zuidsamenwerking (Festival van de Internationaal Solidariteit, Afrikaanse avond, ...), allemaal gelegenheden om te praten over het GIS-project. Bij de inzameling van materiaal voor Bandalungwa wordt de bevolking ook opgeroepen om hun medewerking te verlenen.

In Bandalungwa verloopt de communicatie via verschillende kanalen: spandoeken met informatie over verscheidene acties in het kader van het GIS-programma, sensibiliseringsacties rond mensenrechten en kinderrechten in het kader van de voorstelling van het project, de creatie van een forum over geboorteregistratie in verschillende wijken van Bandalungwa, borden en stickers op gebouwen en uitrustingen geven aan wat in het kader van het programma werd aangekocht, regelmatige contacten met de burgersamenleving (verenigingen voor de behartiging van de rechten van de vrouw, van het kind, ...) en uitwisselingen met de Congolese pers over de verwezenlijkingen van het partnerschap tussen Sint-Lambrechts-Woluwe en Bandalungwa.


6) Wat zijn de uitdagingen voor de toekomst in het kader van de gemeentelijke internationale samenwerking?


Voor ons is de belangrijkste uitdaging om de bevolking van Sint-Lambrechts-Woluwe en Bandalungwa nauwer bij het project te betrekken, in het bijzonder door mensen bewust te maken van de uitdagingen van het programma, maar ook van de uitdagingen van de solidariteit tussen onze gemeenten. Daarvoor moet het administratieve en technische kader van het GIS-project overschreden worden door nieuwe communicatiemiddelen te creëren, zowel in het Noorden als in het Zuiden.


Getuigenis van Véronique DUMOULIN, hoofd van de dienst Externe Betrekkingen, en Patrick de MÛELENAERE, medewerker van de dienst Externe Betrekkingen (gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe)
« Terug

Auteur(s)

Safiya Boudghene
Laatste update
03-10-2018
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links