Jaarverslag 2018 - Federatie van Brusselse OCMW's

Download het jaarverslag


De Federatie is een partner in het ondersteunen van verandering. Bij wijze van inleiding geven wij hier enkele investeringen van de Federatie die deze dimensie van haar actie in 2018 illustreren.

Het jaar 2018 begon met de inwerkingtreding op 1 februari van de bijgewerkte lijst van de geneesmiddelen D die de OCMW’s met eigen middelen dragen, die via een nieuwe website ter beschikking wordt gesteld. Dankzij dit initiatief van de Federatie, mogelijk gemaakt met de medewerking van de verenigingen van huisartsen en apothekers en dankzij de financiële participatie van Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, kunnen begunstigden die onvoldoende financiële middelen hebben, toegang krijgen tot geneesmiddelen die niet terugbetaald worden in het kader van de ziekte- en invaliditeitsverzekering, ook al zijn ze voorgeschreven door een arts.

Het hele jaar door heeft de Federatie zich toegelegd op de raadpleging van haar leden, overleg met minister Gosuin en de vertegenwoordiging van de OCMW’s in ad hoc comités met het oog op de uitvoering van de regionalisering van het tewerkstellingsbeleid krachtens artikel 60, §7 van de organieke wet in overeenstemming met de realiteit en de behoeften van de OCMW’s. Op het moment dat we dit schrijven, ligt er een onderwerp van ordonnantie en een voorontwerp van besluit van de Brusselse regering op tafel, in overleg met de kabinetten van de ministers van Werk en Lokale Besturen. De OCMW’s hebben positief gereageerd op de oproepen tot kwalitatieve en financiële harmonisering. Deze harmonisering, die in 2018-2019 van start is gegaan, moet in 2020 van toepassing zijn, met een overgangsperiode voor de lopende contracten. Op het gebied van de sociale economie zijn er ontwerpbesluiten in de maak, waarbij het advies van de Federatie ingewonnen wordt.

Op 25 mei is de algemene verordening inzake gegevensbescherming (AVG of GDPR) in werking getreden. Om de OCMW’s te ondersteunen bij de toepassing ervan, wijdde de Federatie haar algemene vergadering aan dit thema en werd een elektronisch samenwerkingsplatform opgezet, gekoppeld aan fysieke vergaderingen voor informatieveiligheidsadviseurs, DPO’s en personen die belast zijn met de uitvoering van de GDPR binnen het OCMW. Het gebruik van een dergelijk platform voor uitwisselingen tussen OCMW-medewerkers is nieuw, zowel voor de Federatie als voor Brulocalis. Deze werkzaamheden van de Federatie maakten duidelijk dat de GDPR een permanent proces is en geen deadline, wat de situatie minder beladen maakte. Door het begrip “privacy by design” van de GDPR wordt die een volwaardige institutionele doelstelling, waarbij de rechten op het gebied van persoonsgegevens een gebied van continue analyse worden gedurende de hele levenscyclus van een project, vanaf de conceptie ervan, binnen elk OCMW’s.

De DGPS wordt een volwaardige institutionele doelstelling, waarbij de rechten op het gebied van persoonsgegevens een gebied van continue analyse worden gedurende de gehele levenscyclus van een project, vanaf de conceptie ervan, binnen elk OCMW.

Iriscare is een bicommunautair organisme van openbaar nut (OIN) dat verantwoordelijk is voor het beheer van de bevoegdheden die in het kader van de zesde staatshervorming zijn overgedragen.

Sinds 1 januari 2019 speelt het een centrale rol in de sociale bescherming van de Brusselaars. De Federatie van OCMW’s zetelt in vier Iriscare-organen. De eerste twee zijn het Algemeen Beheerscomité en de beheerraad gezondheid en bijstand aan personen. Ze zal ook aanwezig zijn in de Commissie “Opvang en aanpak van zorgbehoevenden”, die met name bevoegd is voor rusthuizen, thuishulp en de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, alsmede in de werkgroep “begrotingsadvies”, die enerzijds verantwoordelijk is voor het driemaandelijks toezicht op de begroting en anderzijds voor de voorbereiding van de vergaderingen van het algemeen beheerscomité waar documenten met betrekking tot de begroting of de rekeningen van de instelling worden voorgelegd. Het opzetten van deze verschillende structuren was geen wandeling in het park. Laten we hopen dat het beter gaat naarmate er meer personeel wordt aangeworven en de instelling op kruissnelheid komt.

De Federatie is ook consequent betrokken geweest bij de voorbereidende debatten voor een algemene hervorming van de organieke wet, waarbij de nadruk vooral lag op de verbetering van de werking van de OCMW’s Het ontwerp van ordonnantie ter vertaling ervan is op 6 november in het Parlement ingediend en zal naar verwachting tijdens deze zittingsperiode ter stemming worden voorgelegd Het voorziet met name in een vereenvoudiging van het toezicht, een reeks beginselen op het vlak van interne controle, de instelling van een functie van HR-directeur en directeur Sociale Zaken, alsmede een functieomschrijving van de secretaris en de ontvanger, die algemeen secretaris en financieel directeur zouden worden.

Een ander middel voor verandering zijn de memorandums Zo werkte de Federatie eind 2018, in overleg met haar zusterfederaties, aan een federaal memorandum in het vooruitzicht van de federale verkiezingen van 26 mei 2019 Die werkzaamheden hebben geresulteerd in een politieke nota, die op 23 januari 2019 aan de pers werd voorgesteld, alsmede een technische nota, die aan de partijen zal worden overgemaakt Hetzelfde werk is aan de gang voor het gewestelijk en het gemeenschapsmemorandum.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 en de Europese, federale en gewestelijke verkiezingen van 2019 zal de Federatie opnieuw centraal staan in heel wat veranderingen.

« Terug

Auteur(s)

Jean SPINETTE, Michel COLSON
Laatste update
29-03-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links