Integratie van telecommunicatie in de stad - Infosessie

De gemeenten beschikken over middelen om de night- en phoneshops te integreren zonder er de hinder van te vergroten: fiscale, stedenbouwkundige en politionele. De VSGB heeft er een infosessie aan gewijd in november 2005.Op donderdag 17 november vond een nieuwe editie van het Dexia Forum van de Gemeentelijke Beleidsvoerders plaats.
De VSGB organiseerde namelijk een infosessie in het kader van het Forum, dit keer gewijd aan de integratie van de telecommunicatie in de stad. Die titel duidt op de problemen inzake mobilofonie en de soms verontrustende wildgroei aan phoneshops.

Die twee economische activiteiten zijn nuttig, maar brengen soms ernstige hinder teweeg, die de gemeente binnen de perken moet houden. Wettelijk is niet alles mogelijk en het gemeentelijk optreden moet rekening houden met de regelgeving.

De organisatoren, mevr. Françoise Lambotte en dhr Vincent Ramelot, beiden adviseur bij de Vereniging, hadden ervoor geopteerd de infosessie in tweeën op te delen:

  • een theoretisch gedeelte, met een schets van het wettelijk kader
  • en een rondetafelgesprek

Meester Bruno Lombaert, advocaat bij de Brusselse balie, beet de spits af met een overzicht van de voornaamste principes van de fiscale bevoegdheid van de gemeenten en een schets van de mogelijkheden waarover een gemeente beschikt om belastingen te heffen op infrastructuren voor mobiele telefonie. Hij becommentarieerde tevens het recente arrest van het Europees Hof van Justitie over een prejudiciële vraag van de Raad van State (Inforum 203857 - zie ook op deze website artikelen "Heffingen op GSM-infrastructuur: een veldslag, geen oorlog" en "Phone-shops en night-shops: nieuwe bevoegdheden van de wet van 10.11.2006" ).
>> zie de uiteenzetting hieronder

Vervolgens maakte mevr. Lambotte een stand van zaken op van de verschillende stedenbouwkundige instrumenten waarover de gemeenten beschikken om orde op zaken te stellen in de phoneshops: bijzondere bestemmingsplannen, gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen, stedenbouwkundige vergunningen, repressie van stedenbouwkundige overtredingen, … Een lijst die echter niet mag doen denken dat die instrumenten volstaan om het aantal en de kwaliteit van de phoneshops definitief te verbeteren.

Tot slot wees dhr Ramelot op het – soms relatieve – nut van de goedkeuring van een politieverordening terzake, en op het belang van de politiemaatregel enerzijds en de fiscale weg anderzijds, die zonder allemachtig te zijn, een nuttig instrument biedt voor het gemeentelijk beleid.
>> zie de uiteenzetting hieronder

Na een pauze kwamen twee gemeentebeambten en een politieambtenaar hun praktische ervaring uit de doeken doen.

Mevr. C. Avakian van de dienst stedenbouw van Sint-Gillis heeft het zeer actieve beleid van haar dienst voorgesteld, die op een zachte maar kordate manier de uitbaters tracht te overtuigen om zich naar de geldende normen te schikken.

Mevr. S. Van Steene van de dienst geschillen van Ukkel bracht toelichting bij een model van belastingsreglement tegen de phoneshops, dat de gemeenteraad zopas goedgekeurd heeft.
>> zie de uiteenzetting en het belastingreglement hieronder

Tot slot bracht dhr J-P Gilles, politiecommissaris van zone 5344 (Schaarbeek/Sint-Joost/Evere) een boeiend overzicht van de overtredingen op de sociale wetten, de boekhouding van ondernemingen, … die in een aantal phoneshops vastgesteld werden tijdens bezoeken, o.a. tijdens de operatie "Tam-Tam".

Een formule die eens te meer haar succes bewezen heeft: een talrijk opgekomen publiek (120 ingeschrevenen!), heel wat interessante vragen, opmerkingen en een rijke uitwisseling van ideeën tijdens het debat.

Opgelet! De wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in de handel, ambachten en diensten heeft meer dan enkele nuances aangebracht.
Voor meer info: cf. de recentere artikels en de infosessie terzake van 14 september 2007.

« Terug

Auteur(s)

Vincent RAMELOT & Françoise LAMBOTTE
Laatste update
30-11-2005
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links