Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen: vademecum en model


Uitgangspunt


Sinds de goedkeuring van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GewSV) heerst er een grote rechtsonzekerheid inzake gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen (GemSV). Het is immers zeer moeilijk om te bepalen welke gemeentelijke beschikkingen van kracht gebleven zijn. De meeste oude bouwverordeningen zijn verouderd en dat stelt ook problemen. Vele – zoniet alle – gemeenten zouden die willen opheffen en vervangen door nieuwe normen die rekening houden met de moderne technieken en ons leefmilieu. Het probleem is dat hun diensten stedenbouw reeds overbelast zijn door de bijwerking van de bijzondere bestemmingsplannen, de opstelling van de gemeentelijke ontwikkelingsplannen en de afgifte van bouw- en verkavelingsvergunningen … Wat kunnen we daaraan doen?

Werkmethode


Wij zijn uitgegaan van het principe dat het met vereende krachten makkelijker is om bergen te verzetten. Met de hulp en de steun van de 19 gemeenten heeft onze Vereniging beslist:
  1. een werkgroep samen te stellen om de uitwisselingen te bevorderen tussen de diensten stedenbouw en de opstelling van gemeenschappelijke normen te vergemakkelijken; die "groep GSV" wordt geleid door onze studiedienst, bestaat uit een dertigtal gemeentelijke juristen en architecten en komt om de 3 maanden samen;
  2. een model van GemSV op te stellen op basis van de voorstellen van de groep GSV; het model volgt de structuur van de GewSV en heeft de vorm van een vergelijkende tabel met de GewSV.

De 8 titels van ons model


Net zoals de GewSV bestaat ons model van GemSV uit 8 titels:

Titel I – Kenmerken van de gebouwen en hun omgeving
Titel II – Normen voor de bewoonbaarheid van gebouwen
Titel III – Werken
Titel IV – Toegankelijkheid van gebouwen door personen met beperkte mobiliteit
Titel V – Paraboolantennes (= originele titel t.o.v. de GewSV)
Titel VI – Reclame en uithangborden
Titel VII – Wegen en hun omgeving
Titel VIII – De parkeernormen buiten de openbare weg

Uiteindelijk worden er verschillende instrumenten ter beschikking gesteld van de gemeenten om ze te helpen hun nieuwe GemSV op te stellen:
  • een model van GemSV
  • het commentaar daarbij
  • een vademecum dat de verschillende vragen over de GemSV beantwoordt
  • acht vergelijkende tabellen GewSV / model GemSV van de VSGB
  • zeven vergelijkende tabellen GewSV / GemSV (aan te vullen door de gemeenten)

Het commentaar en de vergelijkende tabellen kunnen enkel door gemeenten aangevraagd worden bij de documentatiedienst van de VSGB ().

Het vademecum


Het vademecum van de gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen beantwoordt de volgende vragen:

1. Wat is een GSV?
2. Waar bevinden de GSV zich in de hiërarchie van de normen?
3. Welke overheid is bevoegd om een GSV aan te nemen?
4. Welk deel van het grondgebied wordt door een GSV gedekt?
5. Wat is de inhoud van de GSV?
6. Wat gebeurt er met de beschikkingen van de GSV die niet in overeenstemming zijn met de GewSV?
7. Bestaat er een voorgeschreven termijn om GSV aan te nemen?
8. Welk zijn de verschillende etappes in de uitwerking van een GSV?
9. Welke zijn de verschillende etappes in de wijziging van de GSV?
10. Welk zijn de vormen van openbaarheid die nageleefd moeten worden?
11. Kan men van een GSV afwijken?
12. Welke sancties zijn er voorzien als een GSV overtreden wordt?
13. Waarin onderscheidt een GSV zich van een politieverordening?
14. Welke vormen van beroep zijn mogelijk tegen een onwettige GSV?

Met andere vragen kunnen de gemeenten terecht bij de bevoegde adviseur van de VSGB-studiedienst ().

« Terug

Auteur(s)

Françoise LAMBOTTE
Laatste update
20-05-2008
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links