Duurzame aankopen in het kader van overheidsopdrachten

Is het mogelijk om de milieuprestatie van de overheidsopdrachten te stimuleren? In samenwerking met het BIM heeft de VSGB in 2005 twee workshops georganiseerd om een stand van zaken op te maken over de invoering van milieu-, sociale en ethische clausules in de lastenboeken.


De eerste sessie van de workshop spitste zich toe op de milieuclausules. Er waren 26 deelnemers, waaronder gemeenteambtenaren uit de diensten leefmilieu en de aankoopcentrale van gemeenten en OCMW's, alsook uit de aankoopdienst van het BIM en de MIVB. Na een schets van het wettelijk kader door Marc Martens (jurist bij Bird&Bird), werden praktische voorbeelden besproken met Raphaël Dugailliez (consultant duurzame ontwikkeling ).
>> zie de uiteenzettingen hieronder

Vervolgens verwees Ariane Godeau (toenmalig opdrachthouder DO bij de VSGB) naar nuttige documenten, websites en goede praktijkvoorbeelden.
>> zie de uiteenzetting hieronder

Tot slot bogen 2 werkgroepen zich onder leiding van externe deskundigen over de lastenboeken die de deelnemers meegebracht hadden.


De tweede sessie van de workshop ging in op de sociale en ethische clausules en werd bijgewoond door 34 deelnemers, waaronder gemeentebeambten uit de dienst leefmilieu, duurzame ontwikkeling en aankoop; vertegenwoordigers van OCMW's, personeel van de aankoopcentrale van het BIM en van de MIVB, …

Na een theoretische schets van enkele juridische concepten namen dhr Jean-Luc Bodson (vzw SAW-B, Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises) en dhr Pascal Moiny (BGDA) het woord, om concreet vorm te geven aan het debat over de mogelijke steun aan de sector van de sociale economie en de aanwerving van werkzoekenden.

Zie ook op deze website voorbeeld van lastenboeken waarin milieuclausules opgenomen zijn.MEER INFO

- Guide CARPE de l’Achat Public Responsable, Eurocities (2005)
zie de website van Eurocities (in het Engels en in het Frans)

- Guide de l’achat public éco-responsable – Achats de produits, Ademe (2004)
zie de website van Ademe (in het Frans)

- Omzendbrief P&O/DO/1. — Implementatie van het duurzame ontwikkelingsbeleid bij de overheidsopdrachten van leveringen gelanceerd door aanbestedende overheden van de federale overheid die behoren tot de klassieke sectoren, FOD Personeel en Organisatie, 27/01/2005
zie Inforum 199503

- Ministeriële omzendbrief duurzame aankopen aan de Federale Overheidsdiensten en Programmatorische Overheidsdiensten: Aanbevelingen voor de aankoop van producten die milieuvriendelijker en in menswaardige omstandigheden werden geproduceerd
zie www.gidsvoorduurzameaankopen.be

- Website voor milieuvriendelijkere aankopen
Een initiatief van de Bond Beter Leefmilieu, gesubsidieerd door het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap – Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer
zie www.milieukoopwijzer.be

- Nota van Raphaël Dugailliez (Consultant in Duurzame Ontwikkeling):
"Stimuler les performances environnementales et sociales des marchés publics et les possibilités d'intégrer des considérations environnementales et sociales dans lesdits marchés"
, augustus 2005 - hieronder

- De gids van de gerecycleerde producten
Dit initiatief van het KINT geniet de steun van de het Vlaamse, het Brusselse en het Waalse Gewest en wil het grote publiek gerecycleerde producten beter leren kennen. Bovendien vindt men op deze website ook algemene informatie over recyclage, afvalbeheer en duurzaam verbruik.
www.produitrecycle.info

- Econosoc is een portaalsite over de sociale economie en het Belgische verenigingsleven.
www.econosoc.be

- Vzw SAW-B (Solidarité des Alternatives Wallonnes et Bruxelloises) is een federatie voor sociale economie. Het is de woordvoerder van meer dan 300 Waalse en Brusselse ondernemingen. De website geeft ondermeer toegang tot een overzicht van de Waalse en Brusselse ondernemingen voor sociale economie.
www.saw-b.be
« Terug

Auteur(s)

Ariane GODEAU
Laatste update
06-11-2005
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links