Instrumenten, middelen en verwezenlijkingen inzake duurzame ontwikkeling

Onze complexe staatsstructuur maakt het soms moeilijk om de rol en de plaats van ieder machtsniveau duidelijk te zien. Deze workshop die de VSGB in juni 2007 in samenwerking met Leefmilieu-Brussel organiseerde, gaf het woord aan verschillende vertegenwoordigers van verscheidene institutionele niveaus. Zij presenteerden de hulpmiddelen en instrumenten die op hun niveau ter beschikking staan. Er ging veel aandacht naar goede praktijkvoorbeelden en de concretisering van het beleid op lokaal vlak.


1. Lokaal niveau


Een schepen DO : doelstellingen en acties

De Brusselse gemeenten hebben 6 schepenen duurzame ontwikkeling. Eén ervan, Marie-Rose Geuten, kwam spreken over de rol en de bevoegdheden van deze schepen maar ook over de acties die in de gemeentediensten van Etterbeek reeds op touw gezet werden, de sensibilisering en de steun aan lokale initiatieven rond duurzame ontwikkeling.
>> Zie de uiteenzetting van Marie-Rose Geuten (Schepen Duurzame Ontwikkeling van Etterbeek) hieronder


Het departement Strategische en Duurzame Ontwikkeling

Het departement Strategische en Duurzame Ontwikkeling werd in 2000 opgericht door de Schaarbeekse meerderheid en staat ten dienste van de administratie. Het is een structuur (één van de 8 departementen van het gemeentebestuur) die coördineert en op het gemeentelijk grondgebied transversale projecten coördineert en financiert in een globale, collegiale en transversale aanpak. Doelstellingen en eerste balans van deze structuur, die sinds 2003 operationeel is.
>> zie de uiteenzetting van David Neuprez (Gemeente Schaarbeek) hieronder


Een project dat aan de gang is in het kader van een gemeentelijke projectoproep DO Chlorofyl: voor een milieuvriendelijker dagelijks leven

De gemeente Etterbeek subsidieert duurzame initiatieven vanwege scholen, verenigingen of groepen inwoners. De projectoproep biedt financiële ondersteuning en bijstand voor de uitwerking van projecten. Schets van een plaatselijke initiatief dat dankzij deze subsidie tot stand kwam.
>> zie de uiteenzetting van Sandrine Snyers & Daniella Piscopo (Lokale Opdracht van Etterbeek) hieronder


2. Het gewestelijk beleid inzake duurzame ontwikkeling in Brussel

Sinds enkele jaren helpt het Gewest, via zijn administratie leefmilieu, de gemeenten een beter milieubeleid uit te bouwen dat in de lijn ligt van zijn eigen projecten, behoeften en programma's. Het Gewest biedt de gemeenten een actieve medewerking, in de vorm van verschillende vormen van steun.
>> zie de uiteenzetting van Eric Van Poelvoorde (Kabinet Huytebroeck) hieronder


Een project dat tot stand kwam in het kader van een gewestelijke oproep DO: dematerialisering van de informatica in Watermaal-Bosvoorde

Gedurende anderhalf jaar stelde de gemeente een informaticus te werk in het kader van de projectoproep DO 2005. Er werd echt vooruitgang geboekt in vele domeinen: dematerialisering van documenten, technische ingrepen op het informaticamateriaal, oplossingen inzake e-gouvernement, enz.
>> zie de uiteenzetting van Ghislaine De Graeve (Gemeente Watermaal-Bosvoorde) hieronder


3. Federaal niveau

De Programmatorische Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling (POD DO)

Voorstelling van de POD DO, diens taken (voorbereiding van het beleid, coördinatie van de uitvoering van het beleid, terbeschikkingstelling van knowhow in het kader van dit beleid) en van de federale projectoproep "DO 2006".
>> zie de uiteenzetting van Sophie Sokolowski (POD Duurzame Ontwikkeling) hieronder


3 projecten die tot stand kwamen in het kader van de federale oproep DO 2006

- Een onderneming voor vorming door werk heeft tot doel burgers te sensibiliseren voor DO door een zeer praktische aanpak en de spots te richten op burgerinitiatieven inzake DO
- Energiebesparing met kansarmen, een project dat 2 pijlers van DO met elkaar verbindt: milieu en sociaa
- Sinds oktober 2005 voert Leuven in het kader van de Lokale Agenda 21 actie rond energie ter attentie van senioren. Bijna 3.000 gezinnen kregen gratis 4 artikelen om energie te besparen (spaarlamp, douchespaarkop, ...)
>> zie de uiteenzetting van Droit & devoir vzw hieronder
>> zie de uiteenzetting van Eco-life vzw hieronder


4. De burgersamenleving

Campagne « Ça passe par ma commune »

Dit lokaal platform bevordert concrete engagementen van de lokale besturen voor duurzame en solidaire ontwikkeling. Inventaris van de beschikbare thema's en instrumenten.
>> zie de uiteenzetting van Jérôme Chaplier (Oxfam-Wereldwinkels) hieronder

« Ça passe par Jette »

Beschrijving van acties die ondernomen werden in het kader van de campagne « Ça passe par ma commune ».
>> zie de uiteenzetting van Willy Van Hamme (Ça passe par Jette) hieronder


MEER INFO

- Gemeente Etterbeek (rubriek DO & LAG21)
www.etterbeek.irisnet.be/site/nl/duurzame_ontwikkeling/index_htm

- Digitaal loket van de gemeente Watermaal-Bosvoorde
www.watermael-boitsfort.irisnet.be/Site/SiteWbNl/eloket.htm
 
- Progammatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling
www.poddo.be

- Droit & devoir (vzw) (enkel in het Frans)
users.skynet.be/droitetdevoir/site/index.htm

- Ecolife (vzw)
www.ecolife.be
 
- Lokale Agenda 21 van de gemeente Leuven
www.la21leuven.be

- Ça passe par ma commune (enkel in het Frans)
www.capasseparmacommune.be


« Terug

Auteur(s)

Philippe MERTENS
Laatste update
06-07-2007
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links