Asielzoekers: opheffing van code 207 'opvangstructuur' op vrijwillige basis

Om het hoofd te bieden aan een zware overbelasting van het netwerk heeft Fedasil op 16.10.2009 een instructie genomen betreffende de opheffing op vrijwillige basis van de verplichte plaats van inschrijving (code 207 'opvangstructuur') van bepaalde asielzoekers. Door de opheffing van hun code 207 'opvangstructuur' hebben zij het recht om maatschappelijke dienstverlening te vragen bij een OCMW.

Omzendbrief van de POD MI van 3.12.2009 ivm de gevolgen op het recht op maatschappelijke integratie van de opheffing van code 207 'opvangstructuur' op vrijwillige basis - Toelichting


Er rijzen heel wat vragen bij de toekenning van deze sociale bijstand en de terugbetaling door de federale overheid, alsook ten opzichte van de territoriale bevoegdheidsregels die toegepast moeten worden. Op deze vragen heeft de POD MI willen antwoorden met de omzendbrief van 3.12.2009. Bepaalde passages van de omzendbrief werden onlangs door de POD MI toegelicht. Die laatste informatie vindt u hieronder. Deze vult de tekst aan van de omzendbrief en van het ministerieel besluit van 30.1.1995 zoals recent gewijzigd.

Territoriaal bevoegd OCMW


Toekenning van de huurwaarborg

Artikel 2, § 8 van de wet van 2 april 1965 is van toepassing als de asielzoeker wiens code 207 'opvangstructuur' opgeheven is op vrijwillige basis een aanvraag indient voor de samenstelling van een huurwaarborg bij het OCMW met het oog op het verlaten van de opvangstructuur. Dat betekent dat de aanvraag bij het OCMW het effectieve verlaten van de opvangstructuur moet voorafgaan. In dat geval is het het OCMW van de gemeente waar de woning zich bevindt waarvoor de huurwaarborg aangevraagd wordt, dat territoriaal bevoegd is.

Artikel 2, § 8 van de wet van 2 april 1965 is dus niet van toepassing als de asielzoeker wiens code 207 'opvangstructuur' opgeheven is, de opvangstructuur reeds verlaten heeft en op dat moment zijn aanvraag indient voor de samenstelling van de huurwaarborg bij het OCMW. In dat geval is artikel 2, § 5 van de wet van 2 april 1965 van toepassing en is dus het OCMW van de gemeente waar de asielzoeker in het wachtregister ingeschreven is, bevoegd.


Begin van de toekenning van de bijstand


De asielzoekers die een beslissing van opheffing van hun code 207 'opvangstructuur' betekend gekregen hebben op vrijwillige basis, beschikken over 2 maanden om de opvangstructuur waar ze verblijven, effectief te verlaten. Doorgaans stappen zij naar het OCMW terwijl ze nog in de opvangstructuur verblijven. Kan het OCMW op dat moment reeds steun toekennen? De omzendbrief van de POD MI van 3.12.2009 preciseert dat de asielzoeker slechts recht op maatschappelijke dienstverlening heeft zodra hij geen materiële bijstand meer geniet in een opvangstructuur. Er werden evenwel preciseringen aangebracht.

Toekenning van de huurwaarborg

Het OCMW kan de huurwaarborg toekennen terwijl de asielzoeker wiens code 207 'opvangstructuur' opgeheven werd op vrijwillige basis nog in de opvangstructuur verblijft.

Toekenning van andere vormen van maatschappelijke dienstverlening

Het OCMW kan een beslissing nemen ten aanzien van een asielzoeker wiens code 207 'opvangstructuur' opgeheven werd op vrijwillige basis, maar die nog in de opvangstructuur verblijft, en het begin van de toekenning van de bijstand koppelen aan het effectieve einde van de toekenning van de materiële bijstand in opvangstructuur.


Subsidie van de federale overheid voor kosten met betrekking tot huisvesting van behoeftige asielzoekers


Het oude artikel 5 van het ministerieel besluit van 30.1.1995 stipuleerde dat het OCMW dat tussenkwam in de kosten voor huisvesting van een behoeftige asielzoeker, die door de overheid terugbetaald kreeg tegen 3 voorwaarden:
  • De woning bevindt zich in de gemeente van het hulpverlenend centrum (installatievoorwaarde)
  • De asielzoeker krijgt voor het eerst sociale bijstand van een OCMW
  • De asielzoeker mag nog niet in de woning gevestigd zijn vóór het begin van de periode van sociale bijstand.
De installatievoorwaarde stelde enorme problemen in het kader van de instructie van Fedasil van 16.10.2009. Het OCMW dat bevoegd is om tussen te komen in de huisvestingskosten, is doorgaans het OCMW van de gemeente op het grondgebied waarvan de opvangstructuur zich bevindt die de asielzoeker verlaat (art. 2, § 5 wet 2.4.1965 – inschrijving in het wachtregister). Maar in de meerderheid van de gevallen vinden de asielzoekers die een opvangstructuur verlaten, een woning op het grondgebied van een andere gemeente. De installatievoorwaarde voor de terugbetaling van de kosten verbonden aan huisvesting was dus niet vervuld.

Dat heeft het ministerieel besluit van 2.12.2009 gewijzigd door de toevoeging van een lid in artikel 5 in het ministerieel besluit van 30.1.1995 dat preciseert dat "de voorwaarde dat de huisvesting plaatsvindt in de gemeente van het steunverlenend OCMW niet van toepassing is op asielzoekers die een opvangstructuur verlaten en waarvoor Fedasil op vrijwillige basis de verplichte plaats van inschrijving in een opvangstructuur heeft opgeheven". Als in het kader van de instructie van Fedasil van 16.10.2009 de OCMW's van de gemeenten waar een opvangstructuur voor asielzoekers zich bevindt, tussenkomen in de kosten inzake huisvesting van de asielzoekers (ook al bevindt de woning zich niet op hun grondgebied), worden ze door de Staat terugbetaald.

De POD MI heeft ook bevestigd dat de territoriale bevoegdheid van de OCMW's a priori niet geverifieerd wordt. Als het OCMW van de gemeente waar de woning van de asielzoeker zich bevindt, beslist deze laatste te helpen zodra hij de opvangstructuur effectief verlaat (en dus beslist niet te wachten op de effectieve inschrijving in het wachtregister van zijn gemeente – art. 2, § 5 wet 2.4.1965), krijgt het dus een terugbetaling voor de uitgekeerde bijstand, alsook voor de huisvestingskosten binnen de wettelijke grenzen en voor zover een voorafgaand sociaal onderzoek de staat van behoeftigheid van de betrokkene vastgesteld heeft. Opgelet! In dit geval – en om misverstanden te voorkomen – moet het OCMW van de woonplaats contact opnemen met het OCMW dat territoriaal bevoegd is in een eerste fase (doorgaans dat van de opvangstructuur) omdat in geval van dubbele aanvraag om terugbetaling van de toegekende bijstand de wettelijke regels van de territoriale bevoegdheid zullen primeren.

Info

  • Ministerieel besluit van 30.01.1995 tot regeling van de terugbetaling door de Staat van de kosten van de dienstverlening door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn toegekend aan een behoeftige die de Belgische nationaliteit niet bezit en die niet in het bevolkingsregister is ingeschreven (B.S. 3.3.1995) (Inforum nr 82091)
  • Instructie van 16.10.2009 betr. de opheffing op vrijwillige basis van de verplichte plaats van inschrijving voor bewoners met een lopende asielprocedure die minstens vier maanden ononderbroken in een opvangstructuur verblijven (Inforum nr 242149)
  • Asielzoekers: opheffing code 207 'opvangstructuur' - OCMW's opnieuw in de bres [17.07.2011]
« Terug

Auteur

Nathalie STERCKX
Publicatiedatum
17-12-2009
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links