Samen tegen armoede ... ik ook

Start van de nationale campagne van de Verenigde OCMW's om de publieke opinie te sensibiliseren voor armoede en sociale uitsluiting

Zo begon in september de nationale campagne van de verenigde OCMW's om de publieke opinie te sensibiliseren voor armoede en sociale uitsluiting, in het kader van het Europees Jaar van de Strijd tegen de Armoede 2010.

De verenigde OCMW's en de POD MI in campagne


De dialoog aangaan over de risico's van armoede, taboes en clichés doorbreken, de taken van het OCMW als eerstelijnsinstantie aankaarten, het grote publiek bewust maken dat armoede geen onbelangrijk thema is maar iedereen aanbelangt. Dat zijn de voornaamste doelstellingen van de campagne die de POD Maatschappelijke Integratie op het getouw zet met de medewerking van de federaties van OCMW's.

163 OCMW's uit de drie gewesten zijn ingegaan op de oproep tot indiening van projecten van de POD MI en zullen de komende weken nagenoeg 250 acties aanbieden.

Brussel blijft niet achter, want 7 OCMW's uit ons gewest doen mee met allerlei activiteiten, net zoals hun Vlaamse en Waalse collega's, om het publiek bewust te maken van de strijd tegen armoede en sociale uitsluiting.

Enkele initiatieven van de OCMW's van Brussel, Etterbeek, Evere, Sint-Jans-Molenbeek, Schaarbeek, Sint-Gillis en Sint-Joost-ten-Node:
 • Rondreizende spektakels met woord, beeld, muziek of toneel rond het thema armoede. Het doel is een lokale gemeenschap te stimuleren om een evenement te organiseren waarin de verschillende groepen zich vermengen
 • "Kook je fit": Acties rond gezond koken, omdat dit concept een link legt tussen armoede en gezondheid: een evenwichtige voeding met basisproducten kan iedereen boeien en als de keuze ondanks alles toch beperkt blijft voor mensen met een laag inkomen, tracht deze actie aan te tonen dat armoede niet noodzakelijk gezondheidsproblemen teweegbrengt
 • "Een dienst voor een dienst": iedereen heeft talenten en heeft iets te bieden. Diensten kunnen uitgewisseld worden ongeacht het sociaal niveau. In het concept van uitwisselingen is er geen financiële vergoeding maar wel een wederdienst. Dat verhoogt de toegankelijkheid voor iedereen binnen de lokale gemeenschap
 • Een decoratiewedstrijd voor T-shirts rond het thema: vergt niet veel materiaal, maar wel veel creativiteit.
De centrale idee van al deze acties is tegelijk de armen doen deelnemen en iedereen te betrekken bij het debat. De POD MI maakt badges met de slogan "Samen tegen armoede ... ik ook" die iedereen kan dragen om te tonen dat men zich aansluit bij de sensibiliseringscampagne.

Aanpak op Europese schaal


Buiten de acties die specifiek de OCMW's aanbelangen, zijn heel wat verenigingen en professionals uit de sociale sector reeds maanden actief in debatten, discussieforums en sensibiliseringsacties.
 
Momenteel zijn bijna 84 miljoen Europeanen (waaronder 1,6 miljoen in België) getroffen door armoede, die duidelijk multidimensioneel blijkt. Armoede heeft verschillende gezichten en hangt samen met sociale uitsluiting, omdat de getroffen persoon zijn levenskeuzes ernstig beperkt worden.

Jammer genoeg kan iedereen op een gegeven moment in zijn leven in de armoede terechtkomen. Bepaalde categorieën mensen zijn kwetsbaarder dan andere en lopen hogere risico's.

Naar aanleiding van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de EU hebben de ministers van Sociale Zaken als doel gesteld in het kader van een nieuw strategisch plan het aantal armen onder de kaap van de 20 miljoen te krijgen tegen 2020. Op zich is zo'n kwantificeerbaar en meetbaar gemeenschappelijk doel positief en vormt het een belangrijk stap in de goede richting, maar het overleg tussen de 27 lidstaten om dit doel vast te leggen was moeilijk en heeft meningsverschillen aan het licht gebracht. Niets garandeert overigens dat het bereikt wordt in een Europa waar de sociale ongelijkheden constant blijven.

We zien echter de wil van de Europese Commissie om in 2010 vier transversale doelstellingen te promoten. Het gaat om de erkenning van de rechten van de armen, de gedeelde verantwoordelijkheid in de armoedebestrijding, de versterking van de sociale cohesie voor een samenleving die het sociaal welzijn steunt en ontwikkelt en tot slot het engagement en de concrete actie van de lidstaten op alle bestuursniveaus om een coherent beleid te voeren.

Onze samenleving staat voor heel wat uitdagingen en er is veel werk aan de winkel om geschikte oplossingen te vinden om een steeds toenemende armoede de kop in te drukken.

Reeds in maart 2000 heeft de Europese Raad de lidstaten en de Commissie ertoe aangezet maatregelen te nemen "teneinde een beslissend elan te geven aan de uitroeiing van de armoede tegen 2010". De tijd is om, maar het doel is helemaal niet bereikt. De situatie is wellicht nog achteruitgegaan door de recente economische crisis. De voorzitters van onze OCMW's zijn het best geplaatst om te zien dat het aantal steunaanvragen blijft toenemen en er dus steeds meer geld nodig is. Onze maatschappelijk werkers bevestigen dat hun permanenties druk bezocht worden en zij nieuwe profielen zien onder hun cliënteel.


Wat doet België?


Tijdens het Europees voorzitterschap dat België tot december uitoefent, zullen de Belgische overheden verschillende prioriteiten behartigen:
 • Het minimuminkomen in alle lidstaten invoeren, in het kader van actieve integratie. Er zal daaromtrent een richtlijn geschreven worden.
 • De strijd tegen dakloosheid opvoeren, want dat is een echt drama in onze samenleving. Er zal een consensusconferentie georganiseerd worden om een gemeenschappelijke strategie uit te stippelen, wat nu nog niet bestaat, en nieuwe actieprioriteiten vast te leggen.
 • Strijden tegen armoede binnen gezinnen en in het bijzonder tegen armoede bij kinderen. Zij zijn onze toekomst en moeten zich kunnen ontplooien in degelijke omstandigheden. De POD Maatschappelijke Integratie voorziet dat 70 % van de kinderen uit werkloze eenoudergezinnen ook arm zullen worden! Onze politieke overheden willen komen tot een aanbeveling om het aantal arme kinderen aanzienlijk te verlagen (men gewaagt van een halvering) in alle Europese landen. Er moeten echter duidelijke doelstellingen vastgelegd worden.
Uiteraard zijn andere onderwerpen onrechtstreeks gelinkt aan deze prioriteiten en die worden opgenomen in de strategieën voor armoedebestrijding:
 • de toegang vergemakkelijken tot de arbeidsmarkt, opleiding en vorming
 • discriminatie wegwerken en ongelijkheden tussen geslachten en generaties aanpakken
 • financiële uitsluiting en schuldenoverlast bestrijden
 • armoede en discriminatie op het vlak van huisvesting bestrijden
 • de sociale integratie van de meest kwetsbaren bevorderen
Van september tot december 2010 zullen een hele reeks colloquia, forums, debatten en ontmoetingen plaatsvinden op Europees, gewestelijk of gemeenschapsniveau. Die zullen allemaal eenzelfde beweging volgen en dezelfde doelstellingen vooropstellen: communiceren rond armoede, de uitdeining van de armoede indijken en een stem geven aan kansarmen.

2010, en nadien?


Maar wat zal er nog gebeuren als de lampen van de slotavond van het Europees Jaar van de Armoedebestrijding gedoofd zullen zijn?

Dit jaar moet dienen als springplank voor de uittekening van een multidimensioneel beleid op alle machtsniveaus, dat rekening houdt met de sociaal-economische context en verschijnselen van armoede tracht te voorkomen en acties voorstelt om ze de wereld uit te helpen. Voorts moet het maatschappelijk werk van onze overheidsdiensten ondersteund worden, want zij staan dicht bij de burger en hebben oor voor diens problemen. Het zal vooral belangrijk zijn overleg te plegen over de strategieën die in het werk gesteld moeten worden om de meest kwetsbaren te helpen.

Begin 2011 zullen wij in dit tijdschrift de balans opmaken van het Jaar van de Armoedebestrijding.


Zie ook


Campagne "Verenigde OCMW's in het kader van het Europees Jaar van de Armoedebestrijding

Info


Website van de campagne www.ook-ik.be
« Terug

Auteur

Christine DEKONINCK
Publicatiedatum
17-09-2010
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links