Hervorming BWRO: tweede fase inwerkingtreding uitgesteld tot 1 september 2019

De regering heeft aangekondigd dat de inwerkingtreding van bepaalde delen van de laatste hervorming van het Brussel Wetboek Ruimtelijke Ordening uitgesteld wordt. De meerderheid binnen het Brusselse Parlement heeft op 21 maart een voorstel van ordonnantie in die zin ingediend. Brulocalis had de regering reeds gewezen op de moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van de hervorming en de noodzaak om begeleidende maatregelen te nemen.

Het doel is de inwerkingtreding van het tweede deel van de hervorming van het BWRO en van de ordonnantie van 1997 betreffende de milieuvergunningen (OPE), die oorspronkelijk op 20 april 2019 van kracht zou worden, uit te stellen tot 1 september 2019.

 

Dat uitstel is ingegeven door een dubbele vaststelling:

 • Nova is niet klaar: het geautomatiseerde systeem voor het beheer van aanvragen van vergunningen en attesten zou vanaf de eerste dag van de inwerkingtreding operationeel moeten zijn.
 • Veel uitvoeringsbesluiten zijn nog niet goedgekeurd: de gemeente- en gewestbesturen moeten voldoende tijd krijgen om kennis te nemen van de nieuwe uitvoeringsbepalingen van het BWRO, die vervat zijn in de besluiten die door de regering moeten worden goedgekeurd.

Uiteindelijk zal de hervorming in 3 fasen in werking treden:

 • Onmiddellijke inwerkingtreding: deze vond plaats op 30 april 2018 (dit verandert niet) voor:
 • planning (Titel II van het BWRO)
 • stedenbouwkundige verordeningen (titel III van het BWRO),
 • stedenbouwkundige inlichtingen (art. 275 en 276/1 van het BWRO)
 • Uitgestelde inwerkingtreding, op 20 april 2019, voor:
 • de lijst van projecten waarvoor een effectbeoordeling of rapport vereist is (bijlage A en B van het BWRO)
 • de veralgemening van het mechanisme voor de verlenging van milieuvergunningen (art. 62 van de ordonnantie betreffende de milieuvergunningen, OMV)
 • de lijst van installaties van klasse I.A waarvoor een milieuvergunning vereist is (bijlage I van de ordonnantie van 22 april 1999)
 • Uitgestelde inwerkingtreding, opgeschoven tot 1 september 2019, voor:
 • al de rest: vergunningen en procedures voor afgifte, verval, bescherming van het erfgoed, inbreuken, wijzigingen van de OMW, ...

Bij brief van 17 december 2018 had Brulocalis de regering reeds gewezen op de moeilijkheden bij de tenuitvoerlegging van de hervorming en op de noodzaak om begeleidende maatregelen te nemen.

Daarom had onze Vereniging de regering gevraagd om de gemeenten te ondersteunen om hen in staat te stellen de hervorming uit te voeren met het nodige personeel voor een efficiënte behandeling van de dossiers binnen een redelijke termijn in het kader van een moderne administratie ten dienste van de burgers.

Daartoe vraagt Brulocalis:

 • De voorbereiding van de uitvoeringsbesluiten van het BWRO in overleg met de gemeenten, die ze zullen moeten toepassen. In het kader van het geïnstitutionaliseerde overleg op basis van vastgestelde regels en procedures, en om het een nuttige draagwijdte te geven, moet dit overleg betrekking hebben op de concrete teksten van de ontwerpbesluiten die door de regering in eerste lezing zijn goedgekeurd.
 • De herziening van de nieuwe regeling inzake stedenbouwkundige inlichtingen waarover Brulocalis reeds opmerkingen heeft gemaakt (art. 275 en 276 van het BWRO en het nieuwe besluit van 29 maart 2018 betreffende de stedenbouwkundige inlichtingen).
 • De organisatie van vorming voor gemeentepersoneel voor elk aspect van de hervorming (BWRO, OMV en toekomstige besluiten).
 • De financiering van de toewijzing van bijkomend personeel aan de diensten stedenbouw van elke gemeente, zoals de regering heeft toegezegd, om de gemeenten te ondersteunen bij de tenuitvoerlegging van de hervorming van het BWRO, die aanzienlijke bijkomende lasten met zich meebrengt.

Wat voorafging

Zie ook

 • Voorstel van ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 30 november 2017 tot hervorming van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en tot wijziging van aanverwante wetgevingen: A-838/1-18/19
« Terug

Auteur

Olivier EVRARD
Publicatiedatum
28-03-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links