Ontwerpbesluit ivm de inhoud van de bijzondere bestemmingsplannen (BBP) - Advies van Brulocalis

Brulocalis bracht op 2 mei 2019 een schriftelijk advies uit i.v.m. het ontwerpbesluit betreffende de inhoud van de bijzondere bestemmingsplannen (BBP), advies uitgewerkt in overleg met de diensten stedenbouw en regionale planning van de gemeenten.

Er werd lang uitgekeken naar dit besluit aangezien het de gemeenteraden in staat stelt om het gemeentelijke ruimtelijkeordeningsbeleid aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden.

Brulocalis heeft de overheid uitgenodigd om:

  • De nodige aanpassingen te doen van het informaticaplatform Nova 5, in de geest van de principes van administratieve vereenvoudiging;
  • De gemeentebesturen te voorzien van technische en pedagogische ondersteuningsmiddelen die zinvol kunnen zijn bij de uitvoering van deze hervorming;
  • De verplichting te eerbiedigen om de gemeenten tijdig en op gepaste wijze te raadplegen tijdens de planning en besluitvormingsprocessen voor alle zaken die hen rechtstreeks raken.

Het Handvest inzake lokale autonomie voorziet in artikel 4, 6° dat de lokale autoriteiten, voor zover mogelijk, tijdig en op gepaste wijze dienen te worden geraadpleegd over de planning en de besluitvormingsprocedures aangaande alle zaken die hen rechtstreeks raken, zoals reeds uitgelegd in ons schrijven van 17 december 2018, waarnaar we u terugverwijzen.

Context

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) maakte het voorwerp uit van een belangrijke legislatieve hervorming na de goedkeuring van de ordonnantie van 30 november 2017, met name voor wat de bijzondere bestemmingsplannen (BBP) betreft.

De wijzigingen in Titel II van het BWRO met betrekking tot planning (en dus de BBP) zijn op 30 april van kracht geworden.

De uitwerking van een BBP stelt gemeenteraden in staat om het gemeentelijke ruimtelijkeordeningsbeleid aan te passen aan lokale bijzonderheden, als aanvulling op het Bijzondere bestemmingsplan (BBP) vastgelegd door de overheid op niveau van het grondgebied van het Gewest.

In het kader van deze hervorming wordt het BBP een zuiver gemeentelijk initiatiefinstrument.

Het BWRO en het ontworpen besluit verlichten de dwingende inhoud van de bijzondere bestemmingsplannen, en laten ruimte voor nieuwe facultatieve middelen, met name van het operationele type (zoals een onteigeningsplan, een voorkoopperimeter, een rooilijnplan, stedenbouwkundige lasten, toepasbaarheidsfasering van bepaalde voorschriften, premie- of stimuleringsmechanismen, een uitvoeringsplan);

Ze brengen ook elementen van administratieve vereenvoudiging met zich mee ten opzichte van het decreet van 29 juni 1992.

Zie ook

 

« Terug

Auteur

Olivier EVRARD
Publicatiedatum
11-06-2019
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links