[Covid-19] Stedenbouw: elektronische indiening van de aanvragen voor vergunningen en attesten / Brusselse volmachtenVergunningsaanvragen


Sinds 2 april 2020 kunnen mensen hun aanvraag voor vergunningen en attesten voortaan ook elektronisch indienen.

Ze vinden het aanvraagformulier op de website van IRISbox. Dat formulier moet online worden ingevuld.  

Alle documenten die op basis van de besluiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in het dossier moeten zitten, moeten worden bijgevoegd. Verzending in meerdere exemplaren is niet van toepassing bij elektronische indiening.

Deze maatregelen zijn gebaseerd op de ordonnantie van 13 februari 2014 betreffende communicatie via elektronische weg in het kader van de betrekkingen met de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:


Ordonnantie betreffende communicatie via elektronische weg in het kader van de betrekkingen met de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Ordonnance relative à la communication par voie électronique dans le cadre des relations avec les autorités publiques de la Région de Bruxelles-Capitale.

Conform artikel 6 staat de weg van de elektronische communicatie enkel open in het kader van de indiening van aanvragen tot vergunningen en attesten, bedoeld in de bepalingen van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening. Bovendien betreft het hier enkel de aanvragen die tot de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar behoren (zie artikel 123/2 van het BWRO; dat artikel bepaalt wanneer de aanvraag behoort tot de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar). De datum van de indiening van de aanvraag wordt vastgesteld in overeenstemming met artikel 8.


Opschorting van de termijnen met juridische gevolgenDe vervaltermijnen, beroepstermijnen en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft, die vastgelegd zijn in de procedures van het BWRO, worden opgeschort.

Dit volmachtbesluit van de Brusselse regering schort vanaf maandag 16 maart 2020 voor een duur van één maand alle vervaltermijnen op en alle termijnen waarvan het verstrijken een juridisch gevolg heeft zoals vastgelegd in het BWRO. Deze opschorting kan mogelijk twee keer met eenzelfde duur worden verlengd.

Zoals men het sinds 16 maart al heeft meegedeeld aan de gemeenten, zijn alle openbare onderzoeken en overlegcommissies uitgesteld. De Raad van State bevestigt dat deze onderzoeken en commissies, afhankelijk van de verdere ontwikkelingen en de beslissingen van de federale overheid, opnieuw kunnen georganiseerd worden vanaf 16 april.

Volmachtbesluit nr. 2020/001 van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd.« Terug

Auteur

William Verstappen
Publicatiedatum
07-04-2020
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links