De voorwaarden voor de toekenning van een eretitel : eenvoudiger en in één enkele tekst

De Brusselse regering heeft in eerste lezing een ontwerp van besluit goedgekeurd tot vaststelling van de toekenningsvoorwaarden voor een eretitel aan burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden. Het ontwerp bevat ook twee nieuwe eretitels.

Het ontwerpbesluit wil de toekenningsvoorwaarden voor eretitels eenvoudiger maken en in één enkele tekst samenbrengen. Het wordt nu ter advies voorgelegd aan de Raad van State alvorens ter goedkeuring aan de Brusselse regering voorgelegd te worden. 

Kort samengevat: 

 De burgemeesters kunnen de titel van ereburgemeester aanvragen: 

 • na de functie gedurende 10 jaar te hebben uitgeoefend, of  
 • gedurende 6 jaar op voorwaarde dat zij, in dezelfde gemeente, voorafgaand aan hun functie als burgemeester, gedurende minstens 6 jaar een schepenambt of gedurende minstens 12 jaar een mandaat van gemeenteraadslid hebben uitgeoefend. 

 De schepenen kunnen de titel van ereschepen aanvragen:  

 • Na de functie minstens 10 jaar te hebben bekleed, of  
 • 6 jaar op voorwaarde dat zij voordien een mandaat als gemeenteraadslid in diezelfde gemeente hebben uitgeoefend gedurende minstens 12 jaar. 

 Gemeenteraadsleden kunnen de titel van eregemeenteraadslid aanvragen:  

 • Wanneer ze hun functie minstens 18 jaar hebben bekleed. 

Het nieuwe ontwerpbesluit bevat ook twee nieuwe eretitels.  

 • de mogelijkheid om de eretitel toe te kennen aan de uittredende plaatsvervangend burgemeester op voorwaarde dat:
  • hij de functie gedurende 10 jaar heeft uitgeoefend EN 
  • het schepenambt ook gedurende minstens 6 jaar of het mandaat van gemeenteraadslid minstens 12 jaar heeft uitgevoerd. 
 • de mogelijkheid voor de familie en de naasten om, in geval van overlijden van de betrokkene, een verzoek voor de toekenning van de titel in te dienen. 

In het geval van een samenvoeging, een aanhechting of een aanpassing van de grenzen van de gemeenten is in het ontwerpbesluit een versoepeling van de regels voorzien. 

Zie voor meer info het bericht van de minister van Plaatselijke Besturen, dhr. Bernard Clerfayt. 

« Terug

Auteur

Valentine Snoeck
Publicatiedatum
03-03-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links