Pensioenen: loonmatigingsbijdrage opnieuw aan het gesolidariseerd pensioenfonds toegewezen

Succesvol optreden van Brulocalis en haar zusterverenigingen (UVCW en VVSG). Begin maart hebben zij minister van Pensioenen Karine Lalieux geïnterpelleerd in verband met de financiering van het Gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen. De regering gaat akkoord om in 2021 opnieuw een deel van de loonmatigingsbijdrage in het GPF te storten en haalt ook een deel van de financiering van de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van politiemensen (NAVAP) uit dit fonds.

De financiering van het lokale ambtenarenpensioen is waarschijnlijk de grootste financiële uitdaging voor de Brusselse lokale besturen de komende jaren. Zoals gezegd in de Nieuwsbrief nr. 121 zal deze post steeds meer wegen op de gemeentebegrotingen. Het Gesolidariseerd pensioenfonds (GPF) loopt stilaan leeg: het is belangrijk om te zorgen voor duurzame financieringsbronnen.

Billijke toewijzing van de loonmatiging aan het GPF


De lokale besturen en de gewesten en gemeenschappen betalen voor hun contractueel en statutair personeel een patronale loonmatigingsbijdrage. Deze wordt betaald aan het Globaal financieel beheer van werknemers van de sociale zekerheid. Daarmee wordt een deel van de uitgaven van de verschillende takken van de sociale zekerheid gefinancierd: pensioenen, gezondheidszorg, werkloosheid, arbeidsongevallen (1) ...

Het lokale statutair personeel is in principe aangesloten bij een specifieke pensioenregeling voor de lokale besturen: het Gesolidariseerd pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen (GPF). Het GPF wordt rechtstreeks door de lokale besturen gefinancierd en dient om de pensioenen van gepensioneerde statutaire werknemers te betalen, zonder tussenkomst van de RSZ. Aangezien de lokale besturen voor hun statutaire ambtenaren de loonmatigingsbijdrage betalen, maar dat enkel het GPF instaat voor de uitbetaling van het pensioen van die laatsten, achtte de wetgever het billijk dat de RSZ een deel van deze bijdrage aan het GPF zou doorstorten (2). Ieder jaar wordt er een forfaitair bedrag doorgestort dat bij KB wordt vastgesteld na beraadslaging in de ministerraad. (3)

In 2018 hebben de gemeenten voor hun statutaire werknemers een bedrag van 319 miljoen euro aan loonmatigingsbijdragen betaald aan de sociale zekerheid. Ongeveer 38% daarvan werd aangewend voor de financiering van de uitgaven van de pensioenregeling van werknemers. De federale regering had daarom voor de jaren 2018 t/m 2020 telkens een bedrag van 121 miljoen voorzien (4).

Probleemstelling


Om ervoor te zorgen dat het GPF ook vanaf 2021 die extra middelen zou behouden, hebben de verenigingen de minister er eind vorig jaar aan herinnerd hoe belangrijk het was om vlug een KB aan te nemen met het bedrag van de loonmatigingsbijdrage voor betaling aan het GPF. Zonder zou het GPF cashflow-problemen kunnen krijgen, wat automatisch zou leiden tot een stijging van de pensioenuitgaven van de lokale besturen.

De verbazing was bij de drie verenigingen dan ook groot toen achteraf bleek dat de regering in haar begroting 2021 of in die voor de jaren daarna aanvankelijk geen middelen voorzag voor de betaling van de loonmatiging.

Optreden van Brulocalis


De 3 verenigingen van steden en gemeenten hebben als reactie de minister van Pensioenen en meerdere ministers in de federale regering aangeschreven om hen er nog eens op te wijzen hoe belangrijk het was voor de financiële levensvatbaarheid van het lokale pensioenstelsel om die loonmatigingsbijdragen ook in 2021 en de daaropvolgende jaren verder te blijven storten in het fonds.

Daarnaast hebben de VVSG, de UVCW en Brulocalis gevraagd om structureel en zo vroeg mogelijk betrokken te worden bij de komende hervorming van de financiering van het lokale ambtenarenpensioen die de regering heeft aangekondigd.

Brulocalis succesvol: 126,2 miljoen euro opnieuw toegewezen en NAVAP-financiering deels uit het GPF gehaald


Gelukkig heeft de ministerraad een positief gevolg gegeven aan ons verzoek. De ministerraad heeft ermee ingestemd om in 2021 de loonmatigingsbijdrage ten bedrage van 126,2 miljoen euro aan het GPF toe te wijzen. Dat geldt echter tot nu toe alleen voor 2021: de verenigingen zullen dit dossier dan ook blijven opvolgen teneinde dit rechtvaardige mechanisme nog jaren te behouden.

We kregen ook te horen dat een deel van de NAVAP-financiering (de non-activiteit voorafgaand aan de pensionering van politiemensen) niet ten laste zou gelegd worden van het Gesolidariseerd pensioenfonds. Dat was een van onze ander verzoeken aan de regering.

Tot slot heeft de minister van Pensioenen zich er ook toe verbonden om de verenigingen snel opnieuw te contacteren met het oog op een overleg over de geplande hervorming van het pensioenfonds.


(1) D. Piron, B. Vanderclausen, Le financement des pensions des agents publics locaux, In Courrier hebdomadaire du CRISP, nr. 2450-2451, 2020, pp. 36-37.

(2) Zie artikel 28 van de wet van 30 maart 2018 “betr. het niet in aanmerking nemen van diensten gepresteerd als niet-vastbenoemd personeelslid voor een pensioen van de overheidssector, wijz. de individuele responsabilisering van de provinciale en lokale overheden binnen het Gesolidariseerde pensioenfonds, tot aanpassing van de reglementering inzake aanvullende pensioenen, wijz. de modaliteiten van de financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen en tot bijkomende financiering van het Gesolidariseerde pensioenfonds van de provinciale en plaatselijke besturen”, B.S., 17 april 2018, met invoeging van een paragraaf 2ter in artikel 24 van de wet van 29 juni 1981” houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers ”, (n° inforum 316336)

(3) Parl. St. Kamer, 2017-2018, DOC 54-2718/001, pp. 8-10

(4) Koninklijk besluit van 23 april 2018 tot uitvoering van art. 24, § 2ter van de wet 29.06.1981 houdende algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, B.S., 27 april 2018 (n° inforum 320738)

« Terug

Auteur

Maxime Banse
Publicatiedatum
08-04-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links