Ontwerpbesluit van de Brusselse regering betreffende de digitalisering in zaken van stedenbouw: Brulocalis schrijft staatssecretaris Pascal Smet aan

Op 23 juli 2021 heeft staatssecretaris Pascal Smet aan Brulocalis een advies gevraagd over het ontwerpbesluit van de Brusselse Hoofdstedelijke regering betreffende de digitalisering van de behandelingsprocedures van de aanvragen voor stedenbouwkundige attesten, stedenbouwkundige vergunningen en verkavelingsvergunningen en de aanverwante beroepen die door de bepalingen van het BWRO worden geregeld.

 1. Het ontwerpbesluit

In het ontwerpbesluit staat o.m. het volgende:

 • Het bestuur stelt een platform ter beschikking van de aanvragers, hun gemandateerden en van de vergunningverlenende overheid (met inbegrip van het Stedenbouwkundig college) met het oog op een elektronische communicatie, als bedoeld in het ontwerpbesluit, tussen de aanvrager en de vergunningverlenende overheid;
 • Het platform is enkel toegankelijk met behulp van een elektronische identiteitskaart of een federaal token;
 • Communicatie via het platform heeft dezelfde rechtsgevolgen als de verzending van een aangetekend schrijven of de afgifte per bode;
 • Bij technische storing van het platform op de dag waarop de termijn verstrijkt, wordt de dag waarop de termijn verstrijkt, verlengd met één dag;
 • Indien de aanvraag voor een vergunning of attest op het platform werd ingediend mogen de vergunningverlenende overheid of de besturen en instanties waarvan het advies vereist is, niet verzoeken om hen stukken of documenten van het dossier te bezorgen op papier;
 • Als de aanvraag elektronisch wordt ingediend, gebeurt alle latere communicatie tussen de aanvrager en de vergunningverlenende overheid via het platform;
 • De vermelding van het statuut op het platform, met vermelding van datum en uur, fungeert als datum van kennisgeving en ontvangst van de communicatie;
 • Als de aanvraag elektronisch wordt ingediend, worden alle adviezen die in toepassing van het BWRO vereist zijn, elektronisch verleend;
 • Als de aanvraag via het platform wordt ingediend, geeft de vergunningverlenende overheid op het platform kennis van haar beslissing. Deze beslissing is voorzien van een elektronische handtekening;
 • De terbeschikkingstelling van een elektronisch register van de stedenbouwkundige vergunningen en attesten en de verkavelingsvergunningen, beheerd door Urban.brussels en dienend voor een uniforme archivering in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • De regering bepaalt de inwerkingtreding voor de aanvragen voor vergunningen en attesten verleend door de gemeenten.

 
2 . Voorstellen van Brulocalis

 • Volgens Brulocalis moeten de gemeenten van staatssecretaris Pascal Smet, via zijn administratie, absoluut en snel een presentatie krijgen van het ontwerpbesluit. Daarvoor moeten niet alleen de IT-beheerders, maar ook de schepenen van Stedenbouw en de diensthoofden van de diensten die de vergunningen behandelen, uitgenodigd worden. Op middellange termijn dringt Brulocalis erop aan dat niet alleen de ambtenaren belast met stedenbouw tijdens het hele project geïnformeerd worden, maar ook de burgemeesters, schepenen, gemeentesecretarissen en -ontvangers;
 • Brulocalis vraagt een volwaardige coördinatie tussen de verschillende gewestelijke actoren (URBAN, MyPermit-project, CIBG) en de gemeentelijke actoren, vraagt daarnaast de organisatie van opleidingen voor het gemeentepersoneel en de snelle afstemming van het beleid van de twee overheidsdiensten (urban.brussels en Leefmilieu Brussel). Zo kan er gezorgd worden voor samenhang bij de implementatie, in het bijzonder bij gemengde projecten;
 • Daarnaast meent Brulocalis dat de implementatie van het digitaliseringsproces nooit ofte nimmer de algemene beginselen van wettigheid en rechtszekerheid mag aantasten;
 • Het is volgens Brulocalis belangrijk dat de gebruikte software compatibel is en dat de gemeenten toegang hebben tot de gewestelijke integrator Fidus zodat ze authentieke bronnen kunnen inkijken;
 • Het is onontbeerlijk om concrete oplossingen aan te reiken/voor te stellen zowel voor het gebruik van de elektronische handtekening als voor de implementatie van de elektronische archivering;
 • De gemeenten moeten extra informatie krijgen rond het “elektronische register van vergunningen en attesten”;
 • Het inschrijven van MyPermit in de Brussels Digital Act en de vraag om Irisbox of eBox te gebruiken voor de communicatie met de vergunningsaanvrager;
 • Brulocalis vraagt steun van het Gewest voor de opleiding van de gebruikers. Meer bepaald vraagt Brulocalis aan de regering filmpjes en verklarende gidsen ter beschikking te stellen van de burgers, en Urban permanenties te laten organiseren teneinde digitaal kwetsbare aanvragers te helpen;
 • Er moet per gemeente absoluut een oplijsting opgemaakt worden van de specifieke (huidige en toekomstige) noden inzake materiaal. Hierop moet dan ook een afdoend antwoord komen;
 • Er zou een financiële steun moeten komen op het niveau van het gemeentepersoneel.

Bijllagen

 

« Terug

Auteur

Sacha Lefevre
Publicatiedatum
07-09-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links