[COVID-19] Uitbreiding Covid Safe Ticket

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest moeten mensen die op restaurant, naar het theater, naar de sportclub, enz. willen gaan vanaf 15 oktober een Covid Safe Ticket tonen (hierna CST). Verschillende wetteksten regelen het gebruik van het CST. Het leek ons nuttig om de grote lijnen even op een rijtje te zetten.

Het gebruik van het CST houdt in dat een bezoeker zonder CST geen toegang heeft tot evenementen en een inrichting. We geven hier een overzicht van de federale en gewestelijke regelgeving. We vertellen er ook bij wat de burgemeesters kunnen doen als gevolg van de epidemiologische situatie.

A. Op het federale niveau


De federale regelgeving verplichtte het gebruik van het CST aanvankelijk slechts in twee gevallen: voor massa-evenementen en bij testevents.

Het samenwerkingsakkoord van 27 september 2021 heeft de regels met betrekking tot het gebruik van het CST gewijzigd. Bedoeling is dat het CST voortaan ook in andere sectoren (limitatief opgelijst) kan gebruikt worden omwille van het risico op verspreiding van het coronavirus:

• In de horeca;
• In sport- en fitnessclubs;
• Bij handelsbeurzen en congressen;
• In voorzieningen die behoren tot de culturele, feestelijke en recreatieve sector;
• In voorzieningen met kwetsbare bewoners.

Om effectief te zijn, moet deze uitbreiding in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geregeld worden door een ordonnantie.

We vermelden nog dat het gebruik van het CST alleen van toepassing is op bezoekers. De regels gelden niet voor de medewerkers, organisatoren, directieleden of het personeel van de inrichtingen en faciliteiten. Het is niet de bedoeling om het CST op de werkvloer in te voeren. Ook zelfstandigen of vrijwilligers of enige persoon die zich aanbiedt om zorg te krijgen, vallen niet onder deze verplichting.

B. Op regionaal niveau


Omwille van de epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de lage vaccinatiegraad heeft de GGC van het genoemde samenwerkingsakkoord gebruik gemaakt om op 14 oktober een ordonnantie uit te vaardigen. Het Verenigd College heeft nu de mogelijkheid om het gebruik van het CST uit te breiden naar een beperkt aantal sectoren die in de ordonnantie opgelijst staan.

Er zijn uitzonderingen onder bepaalde voorwaarden (voor schoolgroepen bij schoolactiviteiten of om te voldoen aan een wettelijke of reglementaire verplichting).

De ordonnantie bepaalt de wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens en de voorwaarden voor een uitbreiding van het materiële, territoriale en temporele toepassingsgebied van het CST.

De ordonnantie van de GGC geeft het Verenigd College ook de mogelijkheid om het gebruik van het CST bij besluit met maximaal drie maanden te verlengen. Dat is wel aan een voorwaarde verbonden: het Verenigd College moet op basis van criteria in de ordonnantie, vastgesteld hebben dat de epidemiologische situatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het vereist. Het moet daarbij het advies inwinnen van de RAG (Risk Assessment Group).

Het Verenigd College heeft daarom tot uitvoering van de ordonnantie op 15 oktober een besluit aangenomen. Dit besluit bepaalt voor:

- De periode van 15 oktober tot 31 oktober 2021


De toegang voor bezoekers tot massa-evenementen en testevents wordt onderworpen aan het gebruik van het CST:

• Wanneer ze binnen worden georganiseerd voor een publiek van minimum 50 tot 500 mensen;
• Wanneer ze buiten worden georganiseerd voor een publiek van minimum 200 tot 750 mensen.

- De periode van 15 oktober 2021 tot 14 januari 2022


De toegang voor bezoekers tot de onderstaande evenementen en inrichtingen is onderworpen aan het gebruik van het CST:

• Horecagelegenheden met uitzondering van de sociale restaurants en voedselhulpdiensten;
• Sport- en fitnesscentra;
• Handelsbeurzen en congressen;
• Voorzieningen in de culturele, feestelijke en recreatieve sector;
• Voorzieningen voor residentiële opvang van kwetsbare personen: de ziekenhuizen en voorzieningen voor opvang of huisvesting van bejaarde personen.

Voor massa-evenementen en testevents, dancings en discotheken is de toegang voor de bezoekers ook onderworpen aan het gebruik van het CST. In tegenstelling tot wat voorzien is voor de hierboven genoemde evenementen en inrichtingen, wordt er een onderscheid gemaakt naargelang het binnen of buiten is:

• Minimum 50 mensen binnen;
• Minimum 200 buiten.

Alle bezoekers ouder dan 16 jaar moeten het CST tonen, uitgezonderd in de voorzieningen voor residentiële opvang van kwetsbare personen. Daar is het gebruik van het CST vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht.

C. Op gemeentelijk vlak


De burgemeesters zijn belast met de controle van de toepassing van de ingevoerde maatregelen, in toepassing van de ordonnantie van de GGC, door de organisatoren, beheerders en uitbaters van evenementen en voorzieningen.

Daarnaast hebben de burgemeesters door het samenwerkingsakkoord van 27 september 2021 de mogelijkheid om strengere maatregelen in te voeren voor massa-evenementen en testevents en voor dancings en discotheken als de gezondheidssituatie op het grondgebied van de gemeente daarom vraagt en na een evaluatie van de situatie door de RAG (Risk Assessment Group).

Deze maatregelen kunnen evenwel alleen betrekking hebben op:

• het aantal bezoekers (bijvoorbeeld het aantal bezoekers verminderen – met een limiet daar waar aanbevolen wordt dat een evenement met minder dan 50 aanwezige of verwachte bezoekers tegelijkertijd, niet als een massa-evenement moet worden beschouwd).
• of het CST verplicht maken.

De maatregelen moeten ook in de tijd beperkt worden.

Voorts,

- De periode van 1 oktober tot 31 oktober


Vooraleer dergelijke maatregelen te kunnen nemen, bepaalt het samenwerkingsakkoord dat de burgemeesters eerst verplicht moeten afstemmen met de bevoegde federale ministers en hun akkoord moeten krijgen. De GGC-ordonnantie zorgt voor een aanvulling en vraagt dat ook het Verenigd College voorafgaand zijn akkoord geeft.

- De periode vanaf 1 november


De deelstaat, op wiens grondgebied de burgemeester bevoegd is, moet vooraf het gebruik van het CST van toepassing hebben gemaakt en daarvoor een ordonnantie hebben uitgevaardigd (zie punt B op regionaal niveau). De burgemeesters moeten deze maatregelen ook afstemmen met de bevoegde ministers van de gewesten en gemeenschappen en hun akkoord hebben verkregen.

Het wordt sterk aanbevolen om een maximale periode van 30 dagen niet te overschrijden. Die kan in opeenvolgende perioden van 30 dagen worden verlengd als de epidemiologische omstandigheden het rechtvaardigen.


Info

 

« Terug
Publicatiedatum
26-10-2021
Algemene voorwaarden | RSS | Nuttige links